Επίδοση απόφασης

25. Η απόφαση του Διαιτητή επιδίδεται από το Γραμματέα στα μέρη, αμέσως μετά την έκδοσή της.