Έκδοση ερήμην απόφασης

24. Σε περίπτωση που ο καθ’ ου η αίτηση δεν υποβάλει Απάντηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, ο Διαιτητής δύναται να-

(α)εκδώσει ερήμην απόφαση χωρίς να ζητήσει τη διεξαγωγή ακρόασης ή

(β)δώσει οδηγίες για τη διεξαγωγή ακρόασης.