Υποβολή της αίτησης

11.-(1) Καταναλωτής, ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση δυνάμει του άρθρου 5 υποβάλλει αυτή στην Υπηρεσία κατά τον Τύπο Α που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα καταβάλλοντας ταυτόχρονα το καθοριζόμενο στο Δεύτερο Παράρτημα τέλος και την αμοιβή του Διαιτητή που θα εξετάσει την αίτηση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 7.

(2) Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραμματέα της επαρχίας, στην οποία βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του αιτητή ή σε περίπτωση που αυτός είναι μόνιμος κάτοικος άλλου κράτους μέλους, υποβάλλεται στο Γραμματέα της επαρχίας, όπου πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή σε σχέση με την οποία προέκυψε η καταναλωτική απαίτηση.

(3) Η αίτηση συνοδεύεται από -

(α)οποιαδήποτε στοιχεία διαθέτει ο αιτητής, όπως αποδείξεις πληρωμής και δελτία εγγυήσεως,

(β)δήλωση εκπροσώπου του συνδέσμου καταναλωτών ότι έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 10 διαδικασία, στην περίπτωση που το παράπονο υποβλήθηκε αρχικά σε σύνδεσμο καταναλωτών με σκοπό την επίτευξη φιλικού διακανονισμού, και

(γ)έγγραφη συγκατάθεση του εμπόρου για παραπομπή της καταναλωτικής απαίτησης σε διαιτησία δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός αν η συγκατάθεσή του τεκμαίρεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 10.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 17, ο αιτητής κατά την υποβολή της αίτησης κατονομάζει τους μάρτυρες τους οποίους προτίθεται να καλέσει για να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.