Υποβολή παραπόνου σε σύνδεσμο καταναλωτών και συγκατάθεση εμπόρου για υποβολή αίτησης στην Υπηρεσία

10.-(1) (α) Καταναλωτής δύναται πριν υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία εναντίον εμπόρου, να υποβάλει σχετικό παράπονο σε σύνδεσμο καταναλωτών, λειτουργός του οποίου τους προτρέπει να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό.

(β) Αν, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που υποβλήθηκε το παράπονο στον σύνδεσμο καταναλωτών, δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός τότε ο λειτουργός του συνδέσμου καταναλωτών, ενημερώνει τον καταναλωτή για τη διαδικασία διευθέτησης της απαίτησής του με παραπομπή της σε διαιτησία δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Πριν να υποβάλει την αίτησή του στην Υπηρεσία, ο καταναλωτής οφείλει να εξασφαλίσει τη γραπτή συγκατάθεση του εμπόρου εναντίον του οποίου υποβάλλεται η αίτηση:

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο έμπορος περιλαμβάνεται στο Μητρώο Εμπόρων τεκμαίρεται ότι έχει ήδη δώσει την απαιτούμενη συγκατάθεση.