Ειδοποίηση καθορισμού τόπου και χρόνου ακρόασης

16. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 14 και 24, ο Διαιτητής καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της ακρόασης και ο Γραμματέας επιδίδει σχετική ειδοποίηση στα μέρη και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου η παρουσία κρίνεται αναγκαία.