Εξέταση υπόθεσης από ένα Διαιτητή

15. Η διαδικασία εξέτασης κάθε υπόθεσης, περιλαμβανομένης και της έκδοσης απόφασης διεξάγεται από τον ίδιο Διαιτητή, εκτός αν αυτός διαγραφεί από το Μητρώο Διαιτητών δυνάμει του άρθρου 9 ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω προσωρινού κωλύματος.