Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο -

«αίτηση» σημαίνει αίτηση που υποβάλλεται στην Υπηρεσία δυνάμει του παρόντος Νόμου από καταναλωτή εναντίον εμπόρου σε σχέση με καταναλωτική απαίτηση∙

«αιτητής» σημαίνει τον καταναλωτή που υποβάλλει την αίτηση∙

«ανταπαίτηση» σημαίνει την απαίτηση του καθ’ου η αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 , η οποία συνδέεται άμεσα με αίτηση που υποβλήθηκε εναντίον του∙

«Γραμματέας» σημαίνει το δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί στην Υπηρεσία και ο οποίος ορίζεται ως γραμματέας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4∙

«διαιτησία» σημαίνει τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο για την εξώδικη διευθέτηση καταναλωτικών απαιτήσεων με την ενεργό παρέμβαση του Διαιτητή ·

«Διαιτητής» σημαίνει το πρόσωπο που εγγράφεται στο Μητρώο Διαιτητών σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 7∙

«Διευθυντής» σημαίνει το διευθυντή της Υπηρεσίας∙

«Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τον περί Δικαστηρίων Νόμο∙

«έμπορος» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ενεργεί στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας είτε προσωπικά είτε μέσω τρίτου προσώπου∙

«καθ’ ου η αίτηση» σημαίνει τον έμπορο εναντίον του οποίου υποβάλλεται η αίτηση∙

«καταναλωτής» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έμπορος-

(α)προμηθεύει αγαθά για ιδιωτική χρήση ή κατανάλωση,

(β)παρέχει υπηρεσίες για σκοπούς άλλους από αυτούς του επαγγέλματός του εν λόγω προσώπου∙

«καταναλωτική απαίτηση» σημαίνει κάθε απαίτηση που αφορά -

(α)την πώληση, ενοικιαγορά ή ενοικίαση αγαθών από έμπορο σε καταναλωτή, ή /και

(β)την παροχή υπηρεσιών από έμπορο σε καταναλωτή∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο∙

«Μητρώο Διαιτητών» σημαίνει το μητρώο που καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7 στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των Διαιτητών∙

«Μητρώο Εμπόρων» σημαίνει το μητρώο που καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των εμπόρων που συμμετέχουν σε διαιτησία∙

«μέρη» σημαίνει τον αιτητή και τον καθ΄ου η αίτηση∙

«σύνδεσμος καταναλωτών» σημαίνει ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό οργανισμό που εκπροσωπεί καταναλωτές σε εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς φορείς∙

«Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.