Πεδίο Εφαρμογής

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε καταναλωτικές απαιτήσεις το ύψος των οποίων, εξαιρουμένων τυχόν τόκων και εξόδων, δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000).

(2)Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε σχέση με καταναλωτική απαίτηση που αφορά παροχή υπηρεσιών, η οποία ρυθμίζεται από επαγγελματικό σύνδεσμο και ή σύλλογο, βάσει εσωτερικών κανονισμών ή άλλως πως, σύμφωνα με τους οποίους διασφαλίζονται μηχανισμοί εξώδικης διευθέτησης διαφορών μεταξύ των μελών και των πελατών του.