Μητρώο Διαιτητών

7.-(1) Ο Διευθυντής καταρτίζει Μητρώο Διαιτητών για κάθε επαρχία, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Στο δυνάμει του εδαφίου (1) Μητρώο Διαιτητών δύναται να εγγραφεί ως Διαιτητής, κατόπιν αίτησής του στην Υπηρεσία, πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο και ασκεί το επάγγελμα για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών ή πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο μητρώο διαιτητών που διατηρεί το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

(3) Δεν εγγράφεται στο Μητρώο Διαιτητών πρόσωπο το οποίο -

(α)κατέχει δημόσια θέση είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση στη δημόσια υπηρεσία, ή

(β)έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ή

(γ)έχει διαγραφεί από το Μητρώο Διαιτητών δυνάμει της παραγράφου (ζ) ή (η) του άρθρου 9.

(4) Οι Διαιτητές δεν αποκλείονται από την άσκηση του επαγγέλματός τους.

(5) Οι Διαιτητές παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαιτητών για περίοδο τριών (3) ετών με δυνατότητα επανεγγραφής τους στο Μητρώο Διαιτητών μετά από αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (2).

(6) Το Μητρώο Διαιτητών αναθεωρείται κάθε χρόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή και ενωρίτερα εάν ο Διευθυντής κρίνει αυτό αναγκαίο.

(7) Σε κάθε Διαιτητή, ταυτόχρονα με την παραπομπή της υπόθεσης σε αυτόν, χορηγείται από την Υπηρεσία αμοιβή, η οποία καταβάλλεται από τον αιτητή κατά την υποβολή της αίτησης και το ύψος της αμοιβής ανέρχεται-

(α)σε ογδόντα πέντε ευρώ (€85) ανά υπόθεση ανά Διαιτητή στην περίπτωση που το ύψος της καταναλωτικής απαίτησης, εξαιρουμένων τυχόν τόκων και εξόδων, δεν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων ευρώ∙

(β)σε εκατό εβδομήντα ευρώ (€170) ανά υπόθεση ανά Διαιτητή στην περίπτωση που το ύψος της καταναλωτικής απαίτησης, εξαιρουμένων τυχόν τόκων και εξόδων, υπερβαίνει το ποσό των χιλίων ευρώ∙

(8) Ο Υπουργός δύναται να αναθεωρεί τα ποσά που καθορίζονται στο εδάφιο (7), με διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.