Εξουσίες και καθήκοντα του Γραμματέα

6. Ο Γραμματέας -

(α)μεριμνά για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Υπηρεσίας·

(β)μεριμνά για την επίδοση οποιασδήποτε κοινοποίησης ή εγγράφου στα μέρη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13·

(γ)ετοιμάζει το σχετικό φάκελο με όλα τα στοιχεία μιας υπόθεσης και το θέτει στη διάθεση του Διαιτητή που θα εξετάσει την υπόθεση το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της ακρόασης·

(δ)μεριμνά για την ενημέρωση του Μητρώου Διαιτητών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9·

(ε)μεριμνά για την εκτέλεση της απόφασης του Διαιτητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26·

(στ)βοηθά οποιοδήποτε πρόσωπο στη συμπλήρωση οποιωνδήποτε εντύπων ή στην υποβολή οποιουδήποτε εγγράφου προς την Υπηρεσία· και

(ζ)αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης εργασίας ανατίθεται σε αυτόν σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν.