Χρόνος καταρτισμού του πρώτου Μητρώου Διαιτητών

30. Ο Διευθυντής μεριμνά ώστε να καταρτιστεί Μητρώο Διαιτητών και ο Υπουργός εγκρίνει τέτοιο Μητρώο Διαιτητών εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.