Σημείωση
100 του Ν. 37(Ι)/2019Κατάργηση Νόμων

100.-(1) Με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή το Ν. 37(Ι)/2019], οι περί Στοιχημάτων Νόμοι του 2012 καταργούνται.

(2) Σε περίπτωση που νόμος άλλος από τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή το Ν. 37(Ι)/2019] ή κανονιστική διοικητική πράξη αναφέρεται στους περί Στοιχημάτων Νόμους του 2012, που καταργούνται διά του εδαφίου (1), η εν λόγω αναφορά θεωρείται ως κατ' αναλογίαν αναφορά στον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή το Ν. 37(Ι)/2019].