Προοίμιο

Επειδή ο παρών Νόμος συνιστά τεχνικό κανόνα κατά τους περί της Διαδικασίας Πληροφορικής Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμους του 2003 και 2004, οι οποίοι μεταφέρουν στο κυπριακό δίκαιο την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας και των πληροφοριών, όπως διορθώθηκε και όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2006/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 και όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

Συνεπώς ο παρών Νόμος παραπέμπει στους προαναφερόμενους Νόμους όπως απαιτεί το άρθρο 9 αυτών και στην προαναφερόμενη Οδηγία όπως απαιτεί το Άρθρο 12 αυτής,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2012.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«άδεια αποδέκτη» σημαίνει την άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ·

«άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου» σημαίνει την άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος για λογαριασμό αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις τους Μέρους ΙΙΙ·

«άδεια υποστατικού» σημαίνει την άδεια για χρήση υποστατικού για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α, σύμφωνα με τις διατάξεις τους Μέρους IV·

«αδειούχος αποδέκτης» σημαίνει το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδίδεται άδεια αποδέκτη·

«αδειούχο υποστατικό» σημαίνει υποστατικό για το οποίο εκδίδεται άδεια υποστατικού·

«αθλητικό γεγονός» σημαίνει κάθε άθλημα το οποίο διεξάγεται από φυσικά πρόσωπα για το οποίο απαιτείται η καταβολή σωματικής δύναμης και αξιοποίηση δεξιότητας·

«ανήλικος» σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ (18) χρονών·

«αξιωματούχος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Εταιρειών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Αρχή» σημαίνει την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙ·

«δελτίο» σημαίνει έντυπο συμμετοχής σε στοίχημα σε ηλεκτρονική μορφή, που εγκρίνεται από την Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους V και στο οποίο αναγράφονται οι λεπτομέρειες και το ποσό του στοιχήματος·

«εγκεκριμένος λογιστής» σημαίνει πρόσωπο που έχει τα απαιτούμενα προσόντα να διορισθεί ελεγκτής εταιρείας δυνάμει του άρθρου 155 του περί Εταιρειών Νόμου όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«εκτεινόμενο στοίχημα» (spread bet) σημαίνει στοίχημα που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82∙

«εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες» σε σχέση με άδεια αποδέκτη, σημαίνει τις δραστηριότητες οι οποίες εξουσιοδοτούνται με την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α·

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος για λογαριασμό αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α∙

«ηλεκτρονικό στοίχημα» σημαίνει στοίχημα το οποίο διεξάγεται μέσω τηλεπικοινωνιών·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 90·

«κανονισμός» σημαίνει εσωτερικό κανονισμό που εκδίδεται από την Αρχή·

«κάτοχος» σε σχέση με άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή άδεια υποστατικού, σημαίνει το πρόσωπο προς όφελος του οποίου έχει εκδοθεί η ανάλογη άδεια·

«κέρδη» σημαίνει χρηματικό έπαθλο από στοίχημα·

«παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους» (slot machine) σημαίνει οποιαδήποτε μηχανική, ηλεκτρική ή άλλη συσκευή, επινόηση ή μηχάνημα, το οποίο είτε με την εισδοχή νομίσματος, χαρτονομίσματος, φίσιας (token) ή παρόμοιου αντικείμενου, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμής, παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να το θέσει σε λειτουργία ή να παίξει τυχερό παιχνίδι, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα απόδοσης μετρητών ή αντικειμένων αξίας ή βραβείων ή μονάδων πίστωσης ή φίσιων (token) ή οτιδήποτε άλλο στο οποίο αποδίδεται οικονομική αξία, ανεξαρτήτως αν η απόδοση των πιο πάνω γίνεται αυτόματα από τη συσκευή, επινόηση ή μηχάνημα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και περιλαμβάνει τις ακόλουθες μηχανές:

(α) Μηχανές τύπου πόκερ ή άλλου παρόμοιου παιγνιδιού με τραπουλόχαρτα ή άλλες παραλλαγές ή παραστάσεις.

(β) μηχανές ιπποδρομιών ή μηχανές με αγώνες δρόμου ή ταχύτητας, όπως σκύλων, αυτοκινήτων ή άλλων.

(γ) μηχανές που είναι γνωστές ως «μηχανές με φρουτάκια» ή με παρόμοιες ή άλλες παραστάσεις ή σχήματα ή αριθμούς ή γράμματα ή χρώματα.

(δ) μηχανές ‘μπίγκο’ (bingo), ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προσαρμογή ή προσθήκη που τείνει να τις εξομοιώσει με άλλο τύπο μηχανής.

(ε) μηχανές που έχουν τη δυνατότητα μηδενισμού οποιουδήποτε αποτελέσματος ή ένδειξης και μεταφοράς των πληροφοριών αυτών σε μνήμη, είτε από το χειριστή είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

(στ) οποιαδήποτε άλλη μηχανή τυχερού παιχνιδιού η οποία, κατά την κρίση της Αρχής, εμπίπτει στην έννοια του όρου παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους∙ και

(ζ) οποιοδήποτε εξάρτημα ή προσάρτημα ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει μέσω συσκευής οθόνης ως παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους·

«παράνομο στοίχημα» σημαίνει το στοίχημα που διενεργείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή κάθε άλλο στοίχημα που απαγορεύεται ρητά από τις διατάξεις αυτού·

«παροχή υπηρεσιών στοιχήματος» σημαίνει την πρόσκληση από πρόσωπο σε τρίτο πρόσωπο να συμμετέχει σε στοίχημα, σύμφωνα με ενέργειες που έχουν γίνει από το πρόσωπο αυτό.

«πιστωτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον περί Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμο·

«πραγματικός δικαιούχος» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία τελικά κατέχουν ή ελέγχουν το νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκδοθεί άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος. Ως πραγματικός δικαιούχος νοείται, όσον αφορά -

(α) εταιρείες, τουλάχιστον -

(i) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία τελικά κατέχουν ή ελέγχουν την εταιρεία, κατέχοντας αμέσως ή εμμέσως, ή ελέγχοντας επαρκές ποσοστό των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εν λόγω εταιρείας, μεταξύ άλλων, μέσω μετοχών στον κομιστή. Ποσοστό ύψους δέκα επί τοις εκατόν (10%) συν μια μετοχή θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο αυτό,

(ii) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν κατά άλλο τρόπο έλεγχο στη διαχείριση ή/και διοίκηση της εταιρείας, και

(β) νομικές οντότητες, όπως ιδρύματα και νομικούς μηχανισμούς, όπως εμπιστεύματα που διοικούν ή διανέμουν κεφάλαια, τουλάχιστον -

(i) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται το δέκα επί τοις εκατόν (10%) ή περισσότερο των περιουσιακών στοιχείων νομικού μηχανισμού ή νομικής οντότητας, όταν οι μελλοντικοί δικαιούχοι έχουν προσδιορισθεί ήδη, ή

(ii) την κατηγορία προσώπων προς το συμφέρον της οποίας έχει κυρίως συσταθεί ή δρα ο νομικός μηχανισμός ή η νομική οντότητα, όταν τα άτομα που αποτελούν τους δικαιούχους του νομικού μηχανισμού ή της νομικής οντότητας δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμη, ή

(iii) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στο δέκα επί τοις εκατόν (10%) ή περισσότερο, των περιουσιακών στοιχείων του νομικού μηχανισμού ή της οντότητας·

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

«σημαντικό συμφέρον» σημαίνει κατοχή μετοχών σε εταιρεία που αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατόν (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας ή δικαιωμάτων ψήφου που επιτρέπουν σημαντική επιρροή στη διοίκηση της εταιρείας, και «κάτοχος σημαντικού συμφέροντος» ερμηνεύεται ανάλογα.

«στοίχημα» σημαίνει οποιοδήποτε είδος στοιχήματος διενεργείται επί αθλητικών ή άλλων γεγονότων από αριθμό φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτό, υπό τον όρο ότι, τα κέρδη κάθε παίκτη καθορίζονται από το πρόσωπο που διοργανώνει το στοίχημα, πριν ή κατά το χρόνο διενέργειάς του, με αναφορά, τόσο στο ποσό που ο κάθε παίκτης κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο στοίχημα, όσο και στην καθορισμένη τιμή απόδοσης του συγκεκριμένου στοιχήματος και το οποίο διεξάγεται κατόπιν άδειας στοιχήματος Κλάσης Α ή Β, ως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

«Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας» σημαίνει την Αρχή που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«σύστημα φραγής» σημαίνει σύστημα που εγκαθίσταται από παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Provider) με το οποίο εμποδίζεται η δρομολόγηση και μεταφορά κίνησης από τον τερματικό εξοπλισμό  του χρήστη διαδικτύου προς συγκεκριμένες διευθύνσεις ιστοσελίδες διαδικτύου (URL – Uniform Resource Locator)∙

«σχετικό αδίκημα» σημαίνει -

(α) αδίκημα που περιέχει το στοιχείο του δόλου ή της καταδολίευσης.

(β) αδίκημα που περιέχει το στοιχείο της ηθικής αισχρότητας ή το στοιχείο της έλλειψης εντιμότητας.

(γ) οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου·

(δ) οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας Νόμου.

(ε) οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση του περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμου∙

(στ) οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση του περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων Νόμου∙ και

(ζ) οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου

«τηλεπικοινωνίες» σημαίνει επικοινωνίες μέσω-

(α) διαδικτύου.

(β) τηλεφώνου.

(γ) τηλεόρασης. και

(δ) οποιουδήποτε άλλου μέσου ηλεκτρονικής ή άλλης τεχνολογίας:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, όροι που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τηλεπικοινωνίες και δεν ορίζονται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον περί Ρυθμίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο∙

«τιμή απόδοσης» σημαίνει την αναλογία μεταξύ της κάθε χρηματικής μονάδας που καταβάλλεται από το κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στο στοίχημα και του αντίστοιχου κέρδους που αναλογεί σε αυτή·

«τυχερά παιχνίδια καζίνο παρεχόμενα με απευθείας σύνδεση» (on line καζίνο) σημαίνει τυχερά παιχνίδια καζίνο στα οποία η απευθείας σύνδεση δύναται να εξασφαλιστεί είτε (α) με τερματικές μηχανές διασυνδεδεμένες με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα, είτε (β) με ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω τηλεπικοινωνιών ή και με οποιαδήποτε άλλη συσκευή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια τέτοια σύνδεση και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαδικτυακή (on line) ρουλέτα, διαδικτυακό (on line) πόκερ και παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο·

«τυχερό παιχνίδι» σημαίνει παιχνίδι του οποίου το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη και το οποίο παίζεται είτε με την καταβολή χρημάτων ή κινητής ή ακίνητης περιουσίας, είτε με πίστωση, είτε με οτιδήποτε άλλο αντικείμενο που έχει οικονομική αξία ανεξαρτήτως αν αυτό αποδίδει στον παίκτη οικονομικό όφελος∙

«υπεύθυνος υποστατικού» σημαίνει πρόσωπο το οποίο ορίζεται ως υπεύθυνος υποστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 36∙ και

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται από αυτόν, για το σκοπό άσκησης οποιασδήποτε αρμοδιότητας δυνάμει του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ II ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
Διορισμός Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

3.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει σε διάστημα ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, ανεξάρτητη επταμελή Αρχή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και έξι (6) μέλη, ως Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Ως Πρόεδρος της Αρχής διορίζεται ανεξάρτητο πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας, κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου στους κλάδους των νομικών ή των οικονομικών ή του εμπορίου και εγνωσμένης πείρας στους κλάδους αυτούς.

(3) Ως μέλη της Αρχής διορίζονται -

(α) ένας εκπρόσωπος του -

(i) Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας,

(ii) Υπουργείου Οικονομικών,

(iii) Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, και

(β) τρεις ιδιώτες εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας με εξειδικευμένες γνώσεις συνακόλουθες με τις αρμοδιότητες της Αρχής.

Απαγόρευση συμφερόντων των μελών της Αρχής

4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής απαγορεύεται να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

Διάρκεια θητείας της Αρχής

5. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Αρχής είναι τριετής και δυνατό να ανανεώνεται για δεύτερη συνεχόμενη τριετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

Όροι υπηρεσίας του Προέδρου.

6. Οι όροι υπηρεσίας και η αντιμισθία του Προέδρου της Αρχής καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Χηρεία θέσης του Προέδρου

7. Η θέση του Προέδρου της Αρχής χηρεύει σε περίπτωση -

(α) θανάτου του, ή

(β) γραπτής παραίτησής του προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ή

(γ) που κηρύσσεται έκπτωτος από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.

Έκπτωση Προέδρου και των μελών της Αρχής

8. Το Υπουργικό Συμβούλιο κηρύσσει έκπτωτο τον Πρόεδρο ή μέλος της Αρχής, όταν ο Πρόεδρος ή το μέλος:

(α) κηρυχθεί σε πτώχευση, ή έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του, κατά τους ισχύοντες στη Δημοκρατία νόμους, ή

(β) κηρυχθεί διανοητικά ανίκανος, κατά τους ισχύοντες στη Δημοκρατία νόμους ή

(γ) καταδικασθεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα, ή

(δ) αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, λόγω φυσικής αναπηρίας ή ασθένειας ή

(ε) αποκτήσει οικονομικό ή άλλο συμφέρον που δυνατό να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του και δεν υποβάλει την παραίτηση του, ή

(στ) καταχραστεί τη θέση του, με αποτέλεσμα τυχόν συνέχιση της θητείας του να αποβεί επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον και δεν υποβάλει την παραίτηση του, ή

(ζ) κατόπιν εισήγησης της Αρχής, σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του και ιδιαίτερα ύστερα από αδικαιολόγητη απουσία από τις συνεδρίες της Αρχής για τρεις συνεχείς φορές.

Γραφείο και προϋπολογισμός της Αρχής

9. Η Αρχή διαθέτει γραφείο και προσωπικό και ετοιμάζει το πρώτο τρίμηνο έκαστου έτους ετήσιο προϋπολογισμό για το επόμενο έτος και τον υποβάλλει, μέσω του Υπουργού, στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση:

Νοείται ότι σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η άμεση πρόσληψη προσωπικού και μέχρι την πρόσληψη του, η Αρχή δύναται να χρησιμοποιεί προσωπικό με απόσπαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Λειτουργία της Αρχής

10.(1) Ο Πρόεδρος προΐσταται της Αρχής, συγκαλεί συνεδρίες και υπογράφει τα πρακτικά και κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο.

(2) Ο Πρόεδρος μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχή και εκπροσωπεί την Αρχή ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών.

(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί σε συνεδρία την Αρχή όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, τουλάχιστον όμως μια φορά κάθε μήνα και, σε περίπτωση που ζητηθεί γραπτώς από δύο (2) τουλάχιστον µέλη της Αρχής, τα οποία καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα, συγκαλεί συνεδρία το συντομότερο δυνατό.

(4) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς όλα τα µέλη της Αρχής επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία:

Νοείται ότι σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, η πρόσκληση δύναται να δοθεί στα µέλη της Αρχής είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την καθορισθείσα για συνεδρία ημερομηνία.

(5) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και κοινοποιείται μαζί µε την πρόσκληση σε συνεδρία:

Νοείται ότι, αν η Αρχή αποφασίσει τούτο, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις μπορεί να εισαχθεί προς συζήτηση θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, από τον Πρόεδρο ή από µέλος της Αρχής.

(6) Η Αρχή βρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρία παρίσταται ο Πρόεδρος και τουλάχιστον τρία (3) από τα µέλη της Αρχής.

(7) Οι αποφάσεις της Αρχής λαμβάνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

(8) Κατά την εξέταση αιτήσεων υποβαλλομένων με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Αρχή δύναται, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, να καλέσει τον αιτητή να παρίσταται αυτοπροσώπως και/ ή με δικηγόρο.

Αρμοδιότητες της Αρχής

11. Οι αρμοδιότητες της Αρχής είναι -

(α) η σύνταξη Κανονισμών οι οποίοι υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του αρμόδιου Υπουργού και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων·

(β) η σύνταξη και έκδοση κανονισμών και οδηγιών για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

Νοείται ότι, οι εν λόγω κανονισμοί και οδηγίες είναι δεσμευτικοί και υποχρεωτικοί ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται και η Αρχή εποπτεύει την εφαρμογή τους από τους αδειούχους αποδέκτες Κλάσης Α ή Β και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους∙

(γ) η έκδοση οδηγιών προς τους αδειούχους αποδέκτες Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και κατόχους άδειας υποστατικού, για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, η οποία προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο:

Νοείται ότι, οι εν λόγω οδηγίες είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται και η Αρχή εποπτεύει την εφαρμογή τους από τους αδειούχους αποδέκτες Κλάσης Α ή Β και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους∙

(δ) η διενέργεια των κατάλληλων ελέγχων και γενικά η εποπτεία των κατόχων άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και άδειας υποστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι συμμορφώνονται με τους όρους της αντίστοιχης άδειας τους, τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών καθώς και με τους κανονισμούς και οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ)·

(ε) η εξέταση αιτήσεων για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και άδεια υποστατικού και η έκδοση αντίστοιχων αδειών, σύμφωνα με τα Μέρη ΙΙΙ και ΙV·

(στ) η διενέργεια ελέγχων σε μη αδειούχα υποστατικά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διωκτικές αρχές και η εξασφάλιση σχετικών δικαστικών διαταγμάτων για το κλείσιμο των υποστατικών, στα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι διεξάγεται παράνομο στοίχημα, όπως προβλέπεται στα άρθρα 78, 79, 81, 82 και 83·

(ζ) ο καθορισμός της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης παραπόνων προς την Αρχή ή αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο·

(η) η συνεργασία και συζήτηση με τις εθνικές διοργανώτριες αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς, αναφορικά με θέματα ρύθμισης του στοιχήματος·

(θ) η συνεργασία και συζήτηση με διεθνείς οργανισμούς για θέματα που αφορούν στην προστασία νεαρών προσώπων και ευάλωτων ομάδων από το στοίχημα και η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας·

(ι) η συνεργασία και διάλογος με τους διάφορους οργανισμούς και κρατικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας σύστασης συμβουλευτικών επιτροπών.

(ια) η τοποθέτηση πάνω σε θέματα συμμόρφωσης προς το Νόμο και η γνωστοποίηση της θέσης της Αρχής στους ενδιαφερόμενους αδειούχους αποδέκτες·

(ιβ) η σύνταξη και διατήρηση κώδικα πρακτικής σε σχέση με τη διαφήμιση διεξαγωγής στοιχημάτων το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου·

(ιγ) η εκτίμηση των αποτελεσμάτων του φορολογικού καθεστώτος αναφορικά με το στοίχημα και διαμόρφωση σχετικών εισηγήσεων.

(ιδ) η διαμόρφωση εισηγήσεων αναφορικά με αναγκαίες τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με το στοίχημα και συναφείς τομείς·

(ιε) η εκπόνηση μελετών σε τακτά χρονικά διαστήματα, η διαβούλευση με τον πολίτη για την επίδραση του στοιχήματος σε νεαρά πρόσωπα, και ευάλωτες ομάδες και του κοινού και η επάλληλη υποβολή εισηγήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη λήψη μέτρων για την προστασία νεαρών προσώπων και ευάλωτων ομάδων και του κοινού·

(ιστ) η υποχρέωση καταρτισμού εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, Κανονισμών σχετικά με μηχανισμούς προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών.

(ιζ) η παρακολούθηση των εξελίξεων όσον αφορά το παράνομο στοίχημα, η εκπόνηση στατιστικών μελετών και η ετοιμασία εισηγήσεων για την πάταξή του∙

(ιη) η ενημέρωση των παροχέων διαδικτυακών υπηρεσιών (Internet Service Providers) με ηλεκτρονικό τρόπο για κάθε διεύθυνση ιστοσελίδας διαδικτύου (URL – Uniform Resource Locator) μέσω της οποίας προσφέρονται υπηρεσίες στοιχήματος που δεν καλύπτονται από άδεια αποδέκτη Κλάσης Β ή/και υπηρεσίες που απαγορεύονται στον παρόντα Νόμο∙ και

(ιθ) η είσπραξη της εισφοράς που καταβάλλεται από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VIII.

ΜΕΡΟΣ III ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος

12.(1) Υπηρεσίες στοιχήματος παρέχονται μόνο από πρόσωπο που κατέχει άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α ή άδεια αποδέκτη Κλάσης Β που εκδίδεται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, από την Αρχή, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους και η οποία άδεια εξουσιοδοτεί, ανάλογα με την Κλάση κάθε άδειας, την παροχή των υπηρεσιών στοιχήματος όπως αυτές καθορίζονται στο εδάφιο (2).

(2) Η Αρχή εκδίδει δυνάμει του εδαφίου (1) άδεια -

(α) αποδέκτη Κλάσης Α με την οποία εξουσιοδοτεί την παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος εντός αδειούχου υποστατικού εξαιρουμένων υπηρεσιών στοιχήματος άδειας Κλάσης Β και ιπποδρομιακού στοιχήματος˙

(β) αποδέκτη Κλάσης Β με την οποία εξουσιοδοτεί την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού στοιχήματος, εξαιρουμένων των παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους, των τυχερών παιχνιδιών καζίνο παρεχόμενων με απευθείας σύνδεση και του ιπποδρομιακού ηλεκτρονικού στοιχήματος˙

(γ) εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α με την οποία εξουσιοδοτεί την παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος για λογαριασμό αποδέκτη Κλάσης Α εντός αδειούχου υποστατικού εξαιρουμένων υπηρεσιών στοιχήματος άδειας Κλάσης Β και ιπποδρομιακού στοιχήματος.

Τύπος άδειας

13. Η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, εκδίδεται σε έντυπο που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται από την Αρχή και περιλαμβάνει -

(α) το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, προς όφελος του οποίου εκδίδεται·

(β) την Κλάση, για την οποία εκδίδεται·

(γ) την περίοδο ισχύος της· και

(δ) οποιοδήποτε όρο που επιβάλλεται σε αυτή από την Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

14.(1) Η αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου υποβάλλεται μαζί με την καταβολή του καθορισμένου τέλους στην Αρχή σε έντυπο που εκδίδεται από αυτή και περιλαμβάνει -

(α) την Κλάση της άδειας για την οποία υποβάλλεται,

(β) την ταχυδρομική διεύθυνση εντός της Δημοκρατίας στην οποία αποστέλλεται οποιοδήποτε έγγραφο, και

(γ) τα στοιχεία ταυτότητας και τόπου διαμονής του πραγματικού δικαιούχου, αξιωματούχου και κατόχου σημαντικού συμφέροντος όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, όταν η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο αιτείται την έκδοση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α και άδειας αποδέκτη Κλάσης Β, οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ξεχωριστά έντυπα για κάθε μία από τις άδειες αυτές και εξετάζονται σε ξεχωριστή διαδικασία.

(2) Η αίτηση για ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της άδειας.

(3) Η αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία σε σχέση με τον αιτητή, τον πραγματικό δικαιούχο, τον αξιωματούχο και τον κάτοχο σημαντικού συμφέροντος είτε πρόκειται για νομικό είτε για φυσικό πρόσωπο:

(α) Τους όρους και κανονισμούς, βάσει των οποίων ο αιτητής προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος προς τους παίκτες·

(β) χρηματοοικονομικές πληροφορίες·

(γ) συμμετοχή σε νόμιμες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται, σε οποιοδήποτε συμφέρον σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα·

(δ) ποινικό μητρώο·

(ε) πληροφορίες σε σχέση με όλα τα χρηματικά και άλλα συμφέροντά τους· και

(στ) οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα κρίνει η Αρχή ότι είναι απαραίτητο να προσκομισθούν.

Προϋποθέσεις έκδοσης και ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

15.(1) Ουδεμία άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου εκδίδεται ή ανανεώνεται, εκτός εάν η Αρχή ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής, ο αξιωματούχος, ο πραγματικός δικαιούχος και ο κάτοχος σημαντικού συμφέροντος του νομικού προσώπου:

(α) δεν έχει καταδικασθεί από αρμόδιο δικαστήριο σε σχετικό αδίκημα· και

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του, σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα πρόσωπα αυτά είναι φυσικό πρόσωπο.

(2) Η Αρχή κατά την εξέταση της αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας, αφού κρίνει ότι τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πληρούν τις προϋποθέσεις του υπό αναφορά εδαφίου, για σκοπούς διαπίστωσης της καταλληλότητας των προσώπων αυτών, λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

(α) Την τρέχουσα χρηματοοικονομική κατάσταση και το ιστορικό του προσώπου αυτού, που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στους χρηματοοικονομικούς πόρους, διαθέσιμους για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών στοιχήματος· και

(β) σε περίπτωση μη λευκού ποινικού μητρώου, τη φύση των προηγούμενων καταδικών, το είδος και το ύψος της επιβληθείσας ποινής.

Έγκριση ή ανανέωση αίτησης για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

16.(1) Η Αρχή κατά την εξέταση αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, δύναται –

(α) αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους, να εγκρίνει την αίτηση και να επιβάλει τους κατά την κρίση της αναγκαίους όρους για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, ή

(β) να απορρίψει την αίτηση.

(2) Η Αρχή, μέσα σε εύλογο χρόνο από την ημερομηνία της έγκρισης της αίτησης για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ειδοποιεί τον αιτητή και εκδίδει την άδεια.

(3) Σε περίπτωση που η Αρχή απορρίψει την αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, αιτιολογεί την απόφασή της αυτή και την κοινοποιεί στον αιτητή μέσα σε εύλογο χρόνο.

Τροποποίηση όρων άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

17.(1) Η Αρχή δύναται, όταν κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, να τροποποιεί ή να ακυρώνει τους όρους της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή να επιβάλλει νέους όρους, αφού λάβει υπόψη τις παραστάσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(2) Η Αρχή πριν την τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων, ειδοποιεί εγγράφως τον κάτοχο της άδειας, ως προς την πρόθεσή της αυτή και τον καλεί να υποβάλει γραπτώς τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι δεν δικαιολογείται η προτεινόμενη τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων, εντός προθεσμίας που δεν είναι μικρότερη των τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

Κοινοποίηση στα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποίηση

18. Κάθε άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου που εκδίδεται από την Αρχή, καθώς και κάθε ανάκληση ή αναστολής άδειας και κάθε τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων, κοινοποιούνται στα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποιούνται από την Αρχή.

Απαγόρευση μεταβίβασης ή εκχώρησης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

19. Άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή B ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή να εκχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Πρόθεση αλλαγής περιστάσεων αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

20.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να εξασφαλίσει την προηγούμενη έγκριση της Αρχής πριν προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή ή ενέργεια που αφορά τα ακόλουθα:

(α) Απόκτηση σημαντικού συμφέροντος σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, από πρόσωπο που δεν κατέχει σε αυτό σημαντικό συμφέρον·

(β) κάτοχος σημαντικού συμφέροντος παύει να κατέχει τέτοιο συμφέρον σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο∙

(γ) αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στους αξιωματούχους της διεύθυνσης του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου∙

(δ) σημαντική αλλαγή ή διαφοροποίηση των πληροφοριών ή στοιχείων που υποβλήθηκαν στην Αρχή για σκοπούς έκδοσης ή ανανέωσης της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή της άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου∙

(ε) απόφαση ή ψήφισμα ή ειδοποίηση ή αίτηση που κατατέθηκε σε δικαστήριο ή άλλη πράξη που δυνατό να οδηγήσει στη διάλυση ή εκκαθάριση του νομικού αυτού προσώπου·

(στ) συμφωνία μεταξύ αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου δυνάμει της οποίας ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος θα λαμβάνει ποσοστό του εισοδήματος ή κέρδους από τις προσφερόμενες από τον ίδιο υπηρεσίες στοιχήματος·

(ζ) αλλαγή στον πραγματικό δικαιούχο του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

(2) Οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) συνοδεύεται από τις αναγκαίες πληροφορίες και έγγραφα που ορίζει η Αρχή.

(3) Η Αρχή, μέσα σε εύλογο χρόνο, πληροφορεί τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την απόφασή της και σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, αιτιολογεί την απόφασή της.

(4) Η Αρχή, σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος προβεί στην υλοποίηση οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενεργειών χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Αρχής, δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 ή 22.

Αναστολή άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

21.(1) Η Αρχή αναστέλλει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, την άδεια αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή την άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος –

(α) δεν συμμορφώνεται χωρίς εύλογη αιτία με οποιοδήποτε όρο της άδειας του· ή

(β) παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του αναφορικά με τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών στοιχήματος.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή αναστείλει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αυτόματα παύει να ισχύει για την ίδια περίοδο και η άδεια κάθε εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

Ανάκληση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

22(1). Η Αρχή ανακαλεί άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε περίπτωση που-

(α) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος καταδικασθεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα· ή

(β) οποιοσδήποτε κάτοχος σημαντικού συμφέροντος ή αξιωματούχος ή πραγματικός δικαιούχος αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, στην περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, καταδικασθεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα· ή

(γ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, βρίσκεται υπό εκκαθάριση ή πτωχεύσει· ή

(δ) η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, εξασφαλίσθηκε με δόλια ενέργεια ή ψευδείς παραστάσεις ή απάτη∙ ή

(ε) έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι πραγματικές συνθήκες στις οποίες στηρίχθηκε η έκδοσή της και οι οποίες αποτελούν σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο προϋπόθεση για την έκδοσή της· ή

(στ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός δεν εφαρμόζει τις διαδικασίες για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο και που καθορίζονται στις σχετικές Οδηγίες της Αρχής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 11· ή

(ζ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, παρέχει πίστωση σε παίκτη, ή μερίδα παίκτη ή ενεργεί ως αντιπρόσωπος προσώπου που παρέχει τέτοια πίστωση, ή ενεργεί με τρόπο που διευκολύνει την παροχή πίστωσης σε παίκτη, ή σε μερίδα παίκτη∙ ή

(η) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου στο υποστατικό δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 36, παρέχουν διευκολύνσεις πίστωσης στον παίκτη ή με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα παρέχουν παρόμοιες διευκολύνσεις∙ ή

(θ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της άδειας του μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της περιόδου αναστολής της άδειάς του σύμφωνα με το άρθρο 21∙ ή

(ι) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β καταδικαστεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 55 του παρόντος Νόμου∙ ή

(ια) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 68.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή ανακαλέσει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αυτόματα παύει να ισχύει και η άδεια κάθε εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

Διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

23.(1) Η Αρχή πριν αναστείλει ή ανακαλέσει άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22, καλεί τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον στη χορήγηση της άδειας, να υποβάλει τις απόψεις του εντός περιόδου όχι μικρότερης των τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία της ειδοποίησης:

Νοείται ότι η Αρχή δύναται να καλέσει το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση να προσκομίσει οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται από αυτήν ως αναγκαίο υπό τις περιστάσεις.

(2) Η Αρχή, αφού λάβει υπόψη οποιεσδήποτε απόψεις, πληροφορίες ή έγγραφα έχουν τεθεί ενώπιόν της, δυνάμει του εδαφίου (1) και εφόσον κρίνει ότι δικαιολογείται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, δύναται να -

(α) αναστείλει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για περίοδο που αυτή κρίνει σκόπιμη και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή να ανακαλέσει την άδεια, και/ή

(β) καλέσει με γραπτή ειδοποίησή της τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε άλλα μέτρα καθορίζονται στην ειδοποίηση, και

σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί γραπτώς την απόφασή της στον αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει συμφέρον στη χορήγησή της άδειας.

(3) Η Αρχή, σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν συμμορφώνεται εντός εύλογου καθορισμένου χρόνου, με τις αποφάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), δύναται να ανακαλέσει την άδεια.

Ισχύς άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

24.(1) Η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ισχύει για χρονική περίοδο ενός ή δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης ή ανανέωσής της, ανάλογα με το χρόνο που καθορίζεται στην αίτηση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33, η άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ισχύει για όσο χρόνο ισχύει και η άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α.

Μητρώο αδειών αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

25. Η Αρχή διατηρεί μητρώο αδειών αποδέκτη Κλάσης Α και Β και αδειών εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, το οποίο περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και αναρτά κατάλογο των αδειοδοτημένων αποδεκτών Κλάσης Α και Β και των αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Επιβεβλημένο τέλος

26.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), στο παρόν Μέρος, «επιβεβλημένο τέλος» σημαίνει το τέλος για τη χορήγηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς.

(2) Μέχρι την έκδοση των δυνάμει του εδαφίου (1) Κανονισμών, το επιβεβλημένο τέλος καθορίζεται ως ακολούθως:

(α) Για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ισχύος ενός (1) έτους σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) και για άδεια ισχύος δύο (2) ετών σε σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000)∙ και

(β) για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ισχύος ενός (1) έτους σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) και για άδεια ισχύος δύο (2) ετών σε τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000)∙ και

(γ) χωρίς επηρεασμό των παραγράφων (α) και (β) για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε σχέση με παροχή υπηρεσιών  στοιχήματος σε δύο ή περισσότερα υποστατικά, το επιβεβλημένο τέλος είναι-

(i) δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για έκαστο υποστατικό εκτός του πρώτου υποστατικού, όταν η άδεια ισχύει για ένα έτος, ή

(ii) τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) για έκαστο υποστατικό εκτός του πρώτου υποστατικού, όταν η άδεια ισχύει για δύο έτη,

επιπρόσθετα του κατά περίπτωση εφαρμοστέου τέλους σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β).

Επιστροφή επιβεβλημένου τέλους

27. Το επιβεβλημένο τέλος καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης επιστρέφεται μειωμένο κατά είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β

28.(1) Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β υποβάλλεται μόνο από εταιρεία δια μετοχών, η οποία συστάθηκε είτε στη Δημοκρατία είτε στο εξωτερικό και η οποία έχει παράρτημα (oversea company) στην Κυπριακή Δημοκρατία, με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχημάτων και της οποίας το εκδοθέν και πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο είναι τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00).

(2) Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β συνοδεύεται από τραπεζική εγγύηση από εμπορική τράπεζα που διεξάγει τραπεζικές εργασίες στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνεργατικό ίδρυμα, για ποσό πεντακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€550.000,00), η ισχύς της οποίας επεκτείνεται για περίοδο που λήγει έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αιτούμενης άδειας αποδέκτη:

Νοείται ότι -

(α) η τραπεζική εγγύηση, δημιουργεί ανέκκλητη υποχρέωση στην τράπεζα ή στο συνεργατικό ίδρυμα να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό το οποίο υποχρεούται και παραλείπει να καταβάλει ο αδειούχος αποδέκτης -

(i) σε παίκτη ο οποίος έχει συμμετάσχει σε στοίχημα και έχει κερδίσει,

(ii) στην Κυπριακή Δημοκρατία ως φόρο στοιχήματος, και

(iii) στην Αρχή ως εισφορά∙ και

(β) όταν η Αρχή διαπιστώσει ότι η τραπεζική εγγύηση δεν καλύπτει το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, δύναται να ζητήσει την αύξηση του ποσού αυτής μέχρι του ποσού που να καλύπτει το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του.

(3) Ο αιτητής άδειας αποδέκτη Κλάσης Β, υποβάλλει επιπρόσθετα με την αίτησή του, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στην υποχρέωσή του για εγκατάσταση στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφεδρικού εξυπηρετητή (back up server), ο οποίος θα συνδέεται παράλληλα με τον κεντρικό εξυπηρετητή και σ’ αυτόν θα ταμιεύονται σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία και πληροφορίες που καθορίζονται από την Αρχή, καθώς και μηχανογραφικού συστήματος υποστήριξης αυτού. Η χρήση και οι τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθορίζονται και δύναται να αναθεωρηθούν από την Αρχή, όποτε τούτο κριθεί σκόπιμο από αυτήν.

Ικανότητα και καταλληλότητα αποδέκτη Κλάσης Α ή Β

29. Πρόσωπο είναι ικανό και κατάλληλο για απόκτηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, εφόσον η Αρχή κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό -

(α) έχει, ή δύναται να εξασφαλίσει, ικανοποιητικούς πόρους και να διατηρεί ελάχιστα απαιτούμενα αποθέματα, τα οποία ορίζονται από την Αρχή, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η πληρωμή κερδών στους παίκτες∙

(β) διατηρεί κατάλληλο σύστημα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών στοιχήματος∙

(γ) εφαρμόζει όρους και κανονισμούς κατά την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, οι οποίοι κατά την κρίση της Αρχής, διασφαλίζουν ικανοποιητική προστασία στον παίκτη· και

(δ) εξασφαλίζει την καταλληλότητα της λειτουργίας οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.

Εξέταση έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α

30. Κατά την εξέταση αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α, η Αρχή δεν εκδίδει ή ανανεώνει την άδεια, εκτός εάν έχει προηγουμένως εγκρίνει το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51.

Παράλειψη πληρωμής φόρου στοιχήματος ή εισφοράς

31. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 74, η Αρχή ανακαλεί την άδεια του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, σε περίπτωση που αυτός παραλείπει εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά φορολογίας ή εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Αίτηση για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

32. Αίτηση για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου δύναται να υποβάλει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία δια μετοχών η οποία συστάθηκε στη Δημοκρατία με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχήματος εκ μέρους και για λογαριασμό αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α.

Παύση ισχύος άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

33. Η άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου παύει να ισχύει -

(α) αυτόματα, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α του προσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του οποίου ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος διενεργεί το στοίχημα∙

(β) αυτόματα, σε περίπτωση αναστολής για οποιοδήποτε λόγο και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α, εκ μέρους και για λογαριασμό του οποίου ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος διενεργεί το στοίχημα∙ και

(γ) κατόπιν γραπτής ειδοποίησης που κοινοποιείται στην Αρχή, μέσω της οποίας ο αποδέκτης ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος τερματίζει τη μεταξύ τους συνεργασία:

Νοείται ότι, η άδεια παύει αυτόματα να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω γραπτή ειδοποίηση κοινοποιείται στην Αρχή.

Συμφωνία αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

34. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος προσκομίζει στην Αρχή γραπτή συμφωνία μεταξύ του ιδίου και του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α στην οποία διαλαμβάνεται ρητά ότι ο αντιπρόσωπος θα παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος, ως αντιπρόσωπος και εκ μέρους και για λογαριασμό του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α.

ΜΕΡΟΣ IV ΑΔΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
Φύση και τύπος άδειας υποστατικού

35. Άδεια υποστατικού εξουσιοδοτεί τη χρήση υποστατικού για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α και καθορίζει -

(α) το πρόσωπο, προς όφελος του οποίου εκδίδεται·

(β) τη διεύθυνση τόπου διαμονής και εργασίας του προσώπου προς όφελος του οποίου εκδίδεται σε περίπτωση που αυτό είναι φυσικό πρόσωπο ή τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό είναι νομικό πρόσωπο·

(γ) το υποστατικό, για το οποίο εκδίδεται·

(δ) οποιοδήποτε όρο επιβάλλεται σε αυτήν από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38∙ και

(ε) το σχέδιο του υποστατικού.

Αίτηση για άδεια υποστατικού

36.(1) Αίτηση για άδεια υποστατικού υποβάλλεται στην Αρχή από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μαζί με την καταβολή του τέλους που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 26, κατά τον τύπο που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται από την Αρχή, περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που καθορίζονται από την Αρχή και συνοδεύεται από γραπτή δήλωση του ιδιοκτήτη του υποστατικού με την οποία παρέχεται η συγκατάθεσή του στη χρήση του υποστατικού για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α.

(2) Σε περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος εργοδοτεί προσωπικό, υποχρεούται να ορίσει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου μέσα στο υποστατικό και να ενημερώσει σχετικά την Αρχή.

Προϋποθέσεις έκδοσης ή ανανέωσης άδειας υποστατικού

37.(1) Η Αρχή δεν εκδίδει ή ανανεώνει άδεια υποστατικού, για την οποία υποβλήθηκε αίτηση, εκτός αν είναι ευλόγως ικανοποιημένη ότι-

(α) η κύρια δραστηριότητα στο αδειούχο υποστατικό είναι η παροχή υπηρεσιών στοιχήματος από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό και ότι σε αυτό διεξάγονται μόνο εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες σύμφωνα με την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α και οποιοδήποτε άλλο είδος αδειοδοτημένου στοιχήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου∙

(β) το υποστατικό είναι ανεξάρτητο, δεν έχει άμεση πρόσβαση με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, γραφείο ή υποστατικό, εκτός από τα γραφεία διοίκησης του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α·

(γ) το υπεύθυνο πρόσωπο ή τα υπεύθυνα πρόσωπα που ορίζονται, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 36, δεν έχουν καταδικασθεί σε σχετικό αδίκημα∙

(δ) το υποστατικό πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς∙

(ε) ο αιτητής και οποιοδήποτε άλλο εργοδοτούμενο στο υποστατικό πρόσωπο, ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς∙ και

(στ) η περιοχή όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο υποστατικό κρίνεται κατάλληλη σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται από την Αρχή.

(2) Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, η Αρχή δύναται να λάβει υπόψη παραστάσεις που γίνονται από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Έγκριση ή απόρριψη αίτησης άδειας υποστατικού

38.(1) Η Αρχή κατά την εξέταση της αίτησης για άδεια υποστατικού δύναται να εγκρίνει την αίτηση, με ή χωρίς όρους, ή να απορρίψει την αίτηση και ειδοποιεί εντός ευλόγου χρόνου, σχετικά τον αιτητή.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή απορρίψει την αίτηση για άδεια υποστατικού, αιτιολογεί την απόφασή της αυτή και την κοινοποιεί στον αιτητή.

Όροι άδειας υποστατικού

39.(1) Η Αρχή δύναται, με αιτιολογημένη γραπτή απόφασή της, να ανακαλεί υφιστάμενους όρους ή να επιβάλλει νέους όρους σε άδειες υποστατικών και καλεί τον κάτοχο της άδειας υποστατικού εντός περιόδου που δεν είναι μικρότερη των τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης της απόφασής της, να εκφράσει γραπτώς τις απόψεις του.

(2) Πριν προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου όρου ή επιβολή νέου όρου, η Αρχή λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε παραστάσεις έγιναν εντός της περιόδου που καθορίζεται στο εδάφιο (1).

(3) Η ανάκληση υφιστάμενου όρου ή επιβολή νέων όρων δεν δημιουργεί οποιοδήποτε αστικό δικαίωμα.

Ισχύς άδειας υποστατικού

40. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, η άδεια υποστατικού ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει και η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Υποχρεώσεις κατόχου άδειας υποστατικού

41.(1) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού υποχρεούται να αναρτά και διατηρεί, σε περίοπτη θέση, στο αδειούχο υποστατικό-

(α) την άδεια υποστατικού·

(β) πινακίδα στην οποία να αναγράφεται, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα, η απαγόρευση εισόδου ανηλίκων προσώπων στο αδειούχο υποστατικό˙ και

(γ) πινακίδα στην οποία να αναγράφονται, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα, οι όροι και κανονισμοί βάσει των οποίων παρέχονται υπηρεσίες για στοίχημα.

(2) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού ή ο υπεύθυνος υποστατικού, υποχρεούται να επιτρέπει, σε μέλη της Αστυνομίας Κύπρου και/ή σε εκπροσώπους της Αρχής και/ή σε άλλα πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα από τον Υπουργό ή εξουσιοδοτημένα δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου, να εισέρχονται ελεύθερα στο αδειούχο υποστατικό για σκοπούς ελέγχου της ορθής και πιστής εφαρμογής των όρων παραχώρησης της εν λόγω άδειας, των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, καθώς και των οδηγιών της Αρχής που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (γ) του άρθρου 11.

(3) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού ή ο υπεύθυνος του υποστατικού που δεν συμμορφώνεται με το εδάφιο (1) ή (2), χωρίς εύλογη αιτία, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αναστολή άδειας υποστατικού

42.(1) Η Αρχή δύναται να αναστείλει άδεια υποστατικού στην περίπτωση που διαπιστώνει ότι αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν συμμορφώνεται με οποιοδήποτε όρο της άδειας του.

(2) Η άδεια υποστατικού αναστέλλεται για όσο χρόνο η Αρχή κρίνει ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη συμμόρφωση και η περίοδος αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

(3) Η αναστολή της ισχύος της άδειας υποστατικού, δεν επηρεάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του κατόχου της άδειας που προέκυψε πριν από την αναστολή της.

Ανάκληση άδειας υποστατικού

43.(1) Η Αρχή δύναται να ανακαλέσει άδεια υποστατικού, σε περίπτωση που -

(α) ο κάτοχος άδειας υποστατικού παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της άδειάς του μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την αναστολή της άδειάς του σύμφωνα με το άρθρο 44·

(β) καταδικασθεί σε σχετικό αδίκημα ο κάτοχος άδειας υποστατικού, ή οποιοσδήποτε κάτοχος σημαντικού συμφέροντος ή αξιωματούχος εταιρείας που κατέχει άδεια υποστατικού ή οποιοδήποτε πρόσωπο, ορισμένο σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 36∙

(γ) η άδεια υποστατικού εξασφαλίσθηκε με ψευδή, ανυπόστατο ή παραπλανητικό ισχυρισμό, ή άλλο αντικανονικό τρόπο·

(δ) η άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α, ανακλήθηκε· ή

(ε) κρίνει ότι η ανάκληση είναι αναγκαία και εύλογη για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

(2) Η ανάκληση ή η λήξη της ισχύος της άδειας υποστατικού, δεν επηρεάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του κατόχου της άδειας για οτιδήποτε προέκυψε πριν από την ανάκληση ή λήξη της.

Διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης άδειας υποστατικού

44.(1) Η Αρχή πριν να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια υποστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 και 43, καλεί τον κάτοχο άδειας υποστατικού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον από την χορήγηση της άδειας, να υποβάλει τις απόψεις του εντός περιόδου όχι μικρότερης των τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία της ειδοποίησης:

Νοείται ότι η Αρχή δύναται να καλέσει το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση να προσκομίσει οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται από την Αρχή αναγκαίο υπό τις περιστάσεις.

(2) Η Αρχή αφού λάβει υπόψη της τις οποιεσδήποτε απόψεις, πληροφορίες ή έγγραφα έχουν τεθεί ενώπιον της, σύμφωνα με το εδάφιο (1) και σε περίπτωση που κρίνεται ότι δικαιολογείται η λήψη οποιοδήποτε μέτρων δύναται –

(α) να αναστείλει την άδεια για περίοδο που αυτή κρίνει σκόπιμη ή να ανακαλέσει την άδεια∙ και/ή

(β) να καλέσει με γραπτή ειδοποίησή της τον κάτοχο άδειας υποστατικού να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε άλλα μέτρα καθορίζονται στην ειδοποίηση,

και σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί γραπτώς στον κάτοχο άδειας υποστατικού ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει συμφέρον από τη χορήγηση της άδειας, την απόφασή της.

(3) Όταν ο κάτοχος άδειας υποστατικού δεν συμμορφώνεται εντός εύλογα καθορισμένου χρόνου, με τις δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) αποφάσεις της Αρχής, αυτή δύναται να ανακαλέσει την άδεια.

Μεταβίβαση άδειας υποστατικού

45. Η μεταβίβαση άδειας υποστατικού επιτρέπεται μόνο-

(α) από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α,

(β) από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο,

(γ) από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο,

(δ) από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α,

και για το σκοπό αυτό ενημερώνεται η Αρχή, η οποία εκδίδει νέα άδεια υποστατικού υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τον ουσιώδη χρόνο πριν από τη μεταβίβασή της.

Μητρώο αδειών υποστατικών

46. Η Αρχή διατηρεί μητρώο αδειών υποστατικού, με στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και αναρτά κατάλογο των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της.

ΜΕΡΟΣ V ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ – ΚΛΑΣΗ Α
Διενέργεια και αποδοχή στοιχημάτων με μηχανογραφημένο σύστημα σήμανσης δελτίων

47.(1) Η διενέργεια ή αποδοχή στοιχήματος Κλάσης Α γίνεται μόνο με εγκεκριμένο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων και με δελτίο, που εκδίδεται και χορηγείται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α, ο τύπος του οποίου εγκρίνεται από την Αρχή.

(2) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α υποχρεούται να παρέχει στην Αρχή οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α ή κάθε πράξη που σχετίζεται με τη λειτουργία του συστήματος.

Αίτηση για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης για σήμανση δελτίων

48.(1) Ο αιτητής άδειας αποδέκτη Κλάσης Α υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στην Αρχή για έγκριση του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων.

(2) Η αίτηση για έγκριση του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αναφέρει απαραίτητα τις πλήρεις προδιαγραφές του προτεινόμενου συστήματος και επιπρόσθετα περιλαμβάνει -

(α) τις γενικές διαδικασίες που θα ακολουθούνται·

(β) τις λεπτομέρειες και προδιαγραφές του λογισμικού που θα χρησιμοποιείται ·

(γ) τα λογιστικά συστήματα και διαδικασίες·

(δ) τις διαδικασίες και τα πρότυπα για τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και μεταφορά του εξοπλισμού·

(ε) τις διαδικασίες για τη δημιουργία και διατήρηση εγκαταστάσεων ασφαλείας, περιλαμβανομένων της γενικής συμμόρφωσης και εσωτερικών ελέγχων σε σχέση με πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα (“access to critical systems”)∙

(στ) το σχέδιο αποκατάστασης κατάρρευσης (“disaster recovery plan”)∙

(ζ) ικανοποιητικό σύστημα φύλαξης δεδομένων· και

(η) οποιαδήποτε πληροφορία δυνατόν να ορίσει η Αρχή.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α προτίθεται να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων που έχει ήδη εγκριθεί από την Αρχή.

(4) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α, ο οποίος κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος σύμφωνα με τον περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμο, δύναται να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές για περίοδο μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εντός της οποίας υποχρεούται να εγκαταστήσει σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

Υποχρέωση αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α για διατήρηση δελτίων

49. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α υποχρεούται να διατηρεί τα δελτία στοιχήματος και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, για περίοδο πέντε (5) ετών και δεν δύναται να τα καταστρέψει μετά την πάροδο των πέντε (5) ετών χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Αρχής.

Αδίκημα και ποινή

50. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 47, 48 και 49 είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Έλεγχος συστήματος μηχανογράφησης

51. Ο αιτητής υποχρεούται να υποβάλει το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων ή το ήδη εγκεκριμένο σύστημα μηχανογράφησης, για έλεγχο πριν το θέσει σε λειτουργία και το κόστος του ελέγχου επιβαρύνει τον ίδιο.

Εξέταση αίτησης για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης από την Αρχή

52.(1) Η Αρχή, κατά την εξέταση αίτησης για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων ή τροποποίησης ή αντικατάστασης εγκεκριμένου συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων, λαμβάνει υπόψη της κατά πόσο-

(α) το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων συνάδει πλήρως με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς∙

(β) το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων εξασφαλίζει ικανοποιητικό και αποτελεσματικό έλεγχο στη διενέργεια στοιχήματος και την επωνυμία του παίκτη∙

(γ) ο αναγκαίος εξοπλισμός που περιλαμβάνει, τα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη και το λογισμικό του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων βρίσκονται και θα παραμείνουν εγκατεστημένα στη Δημοκρατία.

(2) Μετά την εξέταση αίτησης δυνάμει του εδαφίου (1), η Αρχή δύναται να εγκρίνει την αίτηση με ή χωρίς όρους ή να απορρίψει την αίτηση και σε περίπτωση απόρριψή της η αιτιολογημένη απόφαση της κοινοποιείται στον αιτητή.

Έγκριση αίτησης

53. Η Αρχή όταν εγκρίνει την αίτηση με όρους, ειδοποιεί τον αιτητή εντός εύλογου χρόνου και υποδεικνύει τις αλλαγές ή τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο σύστημα εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος:

Νοείται ότι παράλειψη συμμόρφωσης με σχετική οδηγία της Αρχής αποτελεί επαρκή λόγο για να απορριφθεί η αίτηση ή να ανασταλεί ή να ανακληθεί η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ – ΚΛΑΣΗ Β
Δικαίωμα συμμετοχής σε ηλεκτρονικό στοίχημα

54. Η συμμετοχή σε ηλεκτρονικό στοίχημα επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως παίκτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 και διατηρεί λογαριασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57:

Νοείται ότι, το πρόσωπο που εγγράφεται ως παίκτης δεν δύναται να διατηρεί πέραν του ενός λογαριασμού.

Αδίκημα και ποινή

55. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β, ο οποίος επιτρέπει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να συμμετέχει σε ηλεκτρονικό στοίχημα, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 54, είναι ένοχος πλημμελήματος και, σε περίπτωση πρώτης καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές και σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εγγραφή παίκτη

56.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β δύναται να εγγράψει ως παίκτη πρόσωπο εφόσον αυτό υποβάλει σχετική αίτηση για εγγραφή.

(2) Η αίτηση για εγγραφή υποβάλλεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Βεβαίωση ότι ο παίκτης έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18o) έτος της ηλικίας του·

(β) στοιχεία ταυτότητας του παίκτη·

(γ) διεύθυνση διαμονής του παίκτη·

(δ) έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παίκτη· και

(ε) βεβαίωση ότι ο παίκτης έχει ενημερωθεί για τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του στοιχήματος, περιλαμβανομένης της αμοιβής που πιθανό να κληθεί να καταβάλει στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β αντιληφθεί ότι πρόσωπο έχει υποβάλει ψευδείς πληροφορίες ο αποδέκτης υποχρεούται να μην εγγράψει το εν λόγω πρόσωπο ως παίκτη και σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο έχει ήδη εγγραφεί ως παίκτης, o αποδέκτης υποχρεούται να ακυρώσει αμέσως την εγγραφή του.

(3) Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή να εξακριβώσει την ταυτότητα του παίκτη και να επαληθεύσει τις πληροφορίες που αυτός έχει δώσει με βάση το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(4) Πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18°) έτος της ηλικίας απαγορεύεται να εγγραφεί ως παίκτης.

(5) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί, σε ηλεκτρονική μορφή, ασφαλή κατάλογο όλων των εγγεγραμμένων σε αυτόν παικτών με τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου και τυχόν δημοσιοποίηση των στοιχείων ή μέρος αυτών, αποτελεί ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο.

Λογαριασμός παίκτη

57.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β διατηρεί λογαριασμό αναφορικά με κάθε εγγεγραμμένο παίκτη και υποχρεούται να πιστώνει στο λογαριασμό του εγγεγραμμένου παίκτη, όλα τα ποσά-

(α) που λήφθηκαν από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β από ή εκ μέρους του παίκτη. και

(β) που οφείλονται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β προς τον παίκτη.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί το λογαριασμό κάθε εγγεγραμμένου παίκτη για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής και δεν δύναται να καταστρέψει οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αφορούν στο λογαριασμό εκτός εάν παρέλθει η περίοδος των πέντε (5) ετών και εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση της Αρχής.

Αποδοχή στοιχήματος παίκτη

58.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β απαγορεύεται να αποδεκτεί στοίχημα, εκτός αν στο λογαριασμό του παίκτη υπάρχουν επαρκή ποσά που καλύπτουν το ύψος του στοιχήματος.

(2) Η διεξαγωγή του στοιχήματος Κλάσης Β επιτρέπεται με τη χρήση μόνο-

(α) πιστωτικών καρτών∙

(β) χρεωστικών καρτών∙

(γ) ηλεκτρονικής μεταβίβασης∙

(δ) ηλεκτρονικού χρήματος∙

και απαγορεύεται σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β να αποδέχεται τη διεξαγωγή στοιχήματος με μετρητά.

(3) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β απαγορεύεται να παρέχει πίστωση σε παίκτη, ή μερίδα παίκτη, ή να ενεργεί ως αντιπρόσωπος προσώπου που παρέχει πίστωση, με τρόπο που να διευκολύνει την παροχή πίστωσης σε παίκτη, ή σε μερίδα παίκτη.

Πληρωμή κερδών

59.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β δεν προβαίνει σε πληρωμή οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμό παίκτη προς τον παίκτη, πριν την επαλήθευση της ταυτότητας, της διεύθυνσης και της ηλικίας του παίκτη.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται, κατά παράκληση του παίκτη στο όνομα του οποίου έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός, να εμβάζει οφειλόμενα στον παίκτη ποσά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης της παράκλησης, αφού προηγουμένως εξακριβώσει την εγγραφή του παίκτη, διεξάγει διαδικασίες ασφάλειας σε σχέση με το λογαριασμό του παίκτη και εξασφαλίσει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους εγκεκριμένους κανονισμούς αναφορικά με την καταβολή κερδών στους παίκτες.

(3) Οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται σε παίκτη από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β, καταβάλλεται μόνο στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο προήλθαν τα ποσά με τα οποία διεξήχθηκε το στοίχημα.

Συναλλαγή ποσού από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β

60.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού με το οποίο είναι πιστωμένος ο λογαριασμός παίκτη, εκτός για -

(α) να χρεώσει το λογαριασμό παίκτη με ποσό, που αντιστοιχεί με στοίχημα, που διενήργησε ο παίκτης· ή

(β) να εμβάσει ποσό κατά παράκληση του παίκτη· ή

(γ) να καταβάλει τραπεζικές χρεώσεις σε σχέση με καταθέσεις ή αναλήψεις ποσών· ή

(δ) οποιοδήποτε άλλο σκοπό που εξουσιοδοτείται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, να εκτελεστεί συναλλαγή.

(2) Σε περίπτωση που στο λογαριασμό παίκτη δεν έχει σημειωθεί συναλλαγή για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β εμβάζει το υπόλοιπο του λογαριασμού στον παίκτη, σε λογαριασμό που θα ορίσει ο παίκτης ή, σε περίπτωση που ο παίκτης δεν δύναται να εντοπιστεί, το ποσό εμβάζεται στην Αρχή. Ο τρόπος χρήσης των ποσών που κατατίθενται στην Αρχή ρυθμίζεται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, δεν υφίσταται δικαίωμα αξίωσης εναντίον αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β, ο οποίος έχει εμβάσει ποσό από λογαριασμό παίκτη στην Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Τραπεζικός λογαριασμός πελατών

61.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό πελατών, σε εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό ίδρυμα που διεξάγει εργασίες στη Δημοκρατία, τα ποσά των παικτών, τα οποία είναι ξεχωριστά από τα δικά του ποσά.

(2) Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα στο λογαριασμό πελάτη, συμπεριλαμβανομένων ποσών που βρίσκονται στη διαδικασία συμψηφισμού από τράπεζες ή εταιρείες πιστωτικών καρτών, πρέπει τουλάχιστον, να εξισώνονται με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι λογαριασμοί παικτών που διατηρούνται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β:

Νοείται ότι, όταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στο λογαριασμό πελατών παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι λογαριασμοί παικτών που διατηρεί ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β, ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειμμα με δικά του ποσά, εντός περιόδου τριών (3) ημερών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο δημιουργήθηκε το έλλειμμα.

Υποχρεώσεις εμπορικών τραπεζών και συνεργατικών ιδρυμάτων

62. (1) Εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό ίδρυμα που διατηρεί λογαριασμό πελατών αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β υποχρεούται να δηλώσει γραπτώς ότι-

(α) δεν θα εφαρμόσει ή εκτελέσει οποιαδήποτε επιβάρυνση, απόσβεση ή άλλη απαίτηση έναντι του λογαριασμού πελατών·

(β) δεν θα συνενώσει λογαριασμό πελατών με οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό, σε σχέση με οποιαδήποτε οφειλή του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β που δεν σχετίζεται με τον λογαριασμό πελατών· και

(γ) θα πιστώσει οποιοδήποτε τόκο πληρωτέο σε σχέση με το λογαριασμό πελατών μόνο στο λογαριασμό αυτό:

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β οφείλει να υποβάλει στην Αρχή απόδειξη δεσμεύσεων της εμπορικής τράπεζας ή του συνεργατικού ιδρύματος, που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

Ιστοσελίδα αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β για υπηρεσίες ηλεκτρονικού στοιχήματος

63. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί ιστοσελίδα, η οικοσελίδα της οποίας περιέχει, σωρευτικά-

(α) το εγγεγραμμένο όνομα της εταιρείας του·

(β) την εγγεγραμμένη διεύθυνση του·

(γ) τον επίσημο αριθμό και ημερομηνία έκδοσης της άδειας παροχής υπηρεσιών στοιχήματος του·

(δ) δήλωση ότι οι εργασίες του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β ρυθμίζονται από την Αρχή·

(ε) διαδικτυακές συνδέσεις, όπως ιστοσελίδες οργανισμών που εξειδικεύονται στην παροχή βοήθειας σε πρόσωπα με εθισμό στο στοίχημα και έχουν εγκριθεί από την Αρχή·

(στ) διαδικτυακές συνδέσεις, όπως όρους και κανονισμούς βάσει των οποίων προσφέρονται οι υπηρεσίες στοιχήματος από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β·

(ζ) ότι η χρήση από ανήλικα πρόσωπα των υπηρεσιών για στοίχημα που παρέχονται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β, απαγορεύεται ρητά από τον παρόντα Νόμο·

(η) πληροφόρηση προς τον παίκτη ότι δύναται με ηλεκτρονική ειδοποίηση προς τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β να -

(i) καθορίσει όρια ποσού που μπορεί να στοιχηματίσει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο·

(ii) καθορίσει όρια ποσού που μπορεί να χάσει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο·

(iii) καθορίσει το όριο του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου δύναται να στοιχηματίζει· και

(iv) αυτοεξαιρεθεί από το στοίχημα για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα·

(θ) τον τρόπο υποβολής και τη διαδικασία εξέτασης παραπόνου από εγγεγραμμένο παίκτη· και

(ι) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ορίσει η Αρχή:

Νοείται ότι, η Αρχή δύναται να απαιτήσει όπως οι πιο πάνω πληροφορίες παρουσιάζονται με συγκεκριμένο τρόπο.

Διεύθυνση πρόσβασης

64. Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί ένα εξειδικευμένο διαδικτυακό τόπο, προσβάσιμο μόνο μέσω διευθύνσεων διαδικτύου με κατάληξη «.com.cy».

Υποχρέωση παροχέων διαδικτυακών υπηρεσιών για εφαρμογή συστήματος φραγής και υποχρέωση της Αρχής για ενημέρωση

65.(1) Οι παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών (internet service providers) υποχρεούνται να εφαρμόζουν σύστημα φραγής το οποίο εμποδίζει την πρόσβαση χρηστών – πελατών τους σε παροχείς υπηρεσιών στοιχήματος οι οποίοι δεν κατέχουν άδεια αποδέκτη Κλάσης Β και σε παροχείς των υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 78, 79, 81, 82 και 83 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενημερωθεί από την Αρχή, σύμφωνα με το εδάφιο (2):

Νοείται ότι το σύστημα φραγής τίθεται σε εφαρμογή εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την ενημέρωση των παροχέων από την Αρχή.

(2) Η Αρχή υποχρεούται να ενημερώνει τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών (Internet Service Providers) με ηλεκτρονικό τρόπο, για κάθε διεύθυνση διαδικτύου (URL – Uniform Resource Locator) μέσω της οποίας προσφέρονται υπηρεσίες στοιχήματος που δεν καλύπτονται από άδεια αποδέκτη Κλάσης Β ή υπηρεσίες που προβλέπονται στα άρθρα 78, 79, 81 και 82.

(3) Η Αρχή δύναται να επιβάλει πρόστιμο ύψους μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000,00) σε παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (Internet Service Providers) σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(4) Οι παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών δεν υπέχουν ευθύνης σχετικά με τις μεταδιδόμενες υπηρεσίες των παροχέων στοιχημάτων ή σε περίπτωση αυτόματης ή ενδιάμεσης ή προσωρινής αποθήκευσης των πληροφοριών των παροχέων στοιχήματος.

Επιβεβλημένο τέλος

66.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), στο παρόν Μέρος «επιβεβλημένο τέλος» σημαίνει το τέλος για άδεια αποδέκτη Κλάσης Β το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς.

(2) Μέχρι την έκδοση των δυνάμει του εδαφίου (1) Κανονισμών, το επιβεβλημένο τέλος καθορίζεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000,00) για άδεια ισχύος ενός (1) έτους και σε σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000,00) για άδεια ισχύος δύο (2) ετών

(3) Το επιβεβλημένο τέλος καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Β και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης επιστρέφεται μειωμένο κατά είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%).

Αδικήματα και ποινές

67.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β που παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 60, είναι ένοχος πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β, που παραβαίνει τις οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του άρθρου 11, σε σχέση με την υποχρέωση αναφοράς της γνώσης ή εύλογης υποψίας ότι πρόσωπο ενέχεται σε διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 27 του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμου.

ΜΕΡΟΣ VII ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ
Ετήσιοι λογαριασμοί

68.(1) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β υποχρεούται να υποβάλλει στην Αρχή, το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ετήσιους λογαριασμούς για το προηγούμενο έτος, ελεγμένους από εγκεκριμένο λογιστή οι οποίοι έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι λογαριασμοί περιλαμβάνουν -

(α) το σύνολο των ποσών που έχουν ήδη πληρωθεί στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, σε σχέση με στοιχήματα που διεξήχθησαν κατά το εξεταζόμενο έτος.

(β) το σύνολο των ποσών που καταβλήθηκαν από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, ως κέρδη σε παίκτες, κατά το εξεταζόμενο έτος, ανεξάρτητα από το χρόνο διεξαγωγής του στοιχήματος.

(γ) τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και λεπτομέρειες οποιωνδήποτε ποσών πληρώθηκαν σε αυτούς, ως προμήθεια. και

(ε) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ζητηθεί από την Αρχή.

(3) Η Αρχή έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες για την υποβολή ελεγμένων λογαριασμών από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α.

(4) Σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β δεν υποβάλλει ελεγμένους λογαριασμούς, η Αρχή με γραπτή ειδοποίηση της καλεί τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β να πράξει τούτο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης και σε περίπτωση που αυτός παραλείπει να συμμορφωθεί, η Αρχή δύναται να ανακαλέσει την άδειά του.

Βιβλία και αρχεία

69.(1) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β υποχρεούται να καταχωρεί σε καθορισμένο βιβλίο τις λεπτομέρειες σχετικά με κάθε δελτίο ή άλλο έγγραφο ή ηλεκτρονικό τύπο που παραδόθηκε στον ίδιο και να υποβάλλει, κατά τον καθορισμένο χρόνο και τρόπο, δήλωση των ποσών που εισπράχθηκαν ή έχουν καταστεί εισπρακτέα είτε από τον ίδιο είτε από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.

(2) Η Αρχή έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες σχετικά με την τήρηση από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των βιβλίων και αρχείων, που προβλέπονται από το εδάφιο (1).

Βιβλία και αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή

70. Βιβλία και αρχεία, που τηρούνται δυνάμει του παρόντος Μέρους, διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή μετά από έγκριση της Αρχής που παρέχεται κατόπιν αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48, τηρουμένων των αναλογιών.

ΜΕΡΟΣ VIII ΦΟΡΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
Φόρος στοιχήματος

71.(1) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β καταβάλλει προς την Κυπριακή Δημοκρατία φόρο στοιχήματος και προς την Αρχή εισφορά, αναφορικά με στοιχήματα που διενεργήθηκαν από αυτόν και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(2) Το ποσό του φόρου στοιχήματος, σε κάθε λογιστική περίοδο ανέρχεται σε δέκα επί τοις εκατόν (10%) των καθαρών αποδοχών από στοίχημα αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, για την αντίστοιχη λογιστική περίοδο.

(3) Το ποσό το οποίο καταβάλλεται στην Αρχή ως εισφορά, ανέρχεται σε τρία επί τοις εκατόν (3%) των καθαρών αποδοχών από στοίχημα αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, για κάθε λογιστική περίοδο και κατανέμεται ως ακολούθως:

(α) Ποσοστό δύο επί τοις εκατόν (2%) των καθαρών αποδοχών από στοίχημα καταβάλλεται στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ο οποίος αυτόματα κατανέμει ολόκληρο το ποσό ως ακολούθως:

(i) Ποσοστό ενάμισι επί τοις εκατόν (1,5%) στην κυπριακή ομοσπονδία που οργανώνει το ετήσιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και διατίθεται για σκοπούς ενίσχυσης των ποδοσφαιρικών ομάδων και των ακαδημιών τους∙

(ii) ποσοστό μισό επί τοις εκατόν (0,5%) στις υπόλοιπες κυπριακές ομοσπονδίες ομαδικών αθλημάτων που διανέμεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για σκοπούς ενίσχυσης των ομάδων και των ακαδημιών τους,

νοουμένου ότι οι πιο πάνω ομάδες έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις των φορολογικών ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου∙

(β) Ποσοστό ένα επί τοις εκατόν (1%) των καθαρών αποδοχών από στοίχημα διατίθεται από την Αρχή για σκοπούς ενίσχυσης των μηχανισμών και προγραμμάτων προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους κάθε ημερολογιακός μήνας αποτελεί μια λογιστική περίοδο.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, το ποσό των καθαρών αποδοχών από στοίχημα αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, για συγκεκριμένη λογιστική περίοδο, ισούται με “Χ” μείον “Υ”, όπου -

(α) “Χ” είναι, τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, στη συγκεκριμένη λογιστική περίοδο, σε σχέση με στοιχήματα που διενεργήθηκαν από αυτόν. και

(β) “Y” είναι τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, τη συγκεκριμένη περίοδο, ως κέρδη στους παίκτες, ανεξαρτήτως του πότε τα στοιχήματα έγιναν ή κρίθηκαν.

(6) Κατά τον υπολογισμό του ποσού που οφείλεται σε παίκτη σε σχέση με στοίχημα, συνυπολογίζεται οποιοδήποτε άλλο ωφέλημα που εξασφαλίσθηκε από τον παίκτη και δεν συνυπολογίζονται τα έξοδα του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β .

(7) Όπου παίκτης συμμετέχει σε στοίχημα στα πλαίσια προσφοράς που του επιτρέπει να μην καταβάλει κανένα ποσό, ή να καταβάλει ποσό μικρότερο από το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει αν δεν υπήρχε η προσφορά, θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ότι οφείλει να πληρώσει αυτό το ποσό στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο κατά το χρόνο που έγινε το στοίχημα.

(8) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) -

(α) η αναφορά στην καταβολή ποσών σε παίκτη περιλαμβάνει αναφορά στη διατήρηση ποσών για λογαριασμό του εν λόγω παίκτη σε περίπτωση που αυτός δύναται να τα αποσύρει σε πρώτη ζήτηση, και

(β) η επιστροφή ποσού στοιχήματος θεωρείται ως πληρωμή κερδών.

Πολλαπλά στοιχήματα

72. (1) Υπό την επιφύλαξη των προνοιών του εδαφίου (2), το παρόν άρθρο εφαρμόζεται όπου-

(α) παίκτης στοιχηματίζει σε περισσότερα από ένα ενδεχόμενα και σε κάθε ενδεχόμενο διενεργεί ξεχωριστό στοίχημα, και

(β) στοιχηματίζει με τον όρο ότι, αν το στοίχημα σε σχέση με ένα ενδεχόμενο είναι επιτυχές, το ποσό του στοιχήματος ή τα κέρδη, θα μεταφερθούν ως ποσό στοιχήματος σε σχέση με άλλο ενδεχόμενο:

Νοείται ότι κάθε στοίχημα που εξαρτάται από το αποτέλεσμα προηγούμενου στοιχήματος, θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο του εν λόγω αποτελέσματος.

(2) Το παρόν Μέρος δεν εφαρμόζεται όπου παίκτης στοιχηματίζει σε περισσότερα από ένα ενδεχόμενα, αν το στοίχημα γίνεται ως ένα μοναδικό στοίχημα που γίνεται σε συγκεκριμένο χρόνο.

(3) Στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η αναφορά σε “ποσό στοιχήματος ή κέρδη” περιλαμβάνει αναφορά σε -

(α) οποιοδήποτε μέρος του ποσού στοιχήματος∙ ή

(β) οποιοδήποτε μέρος των κερδών∙ ή

(γ) οποιοδήποτε συνδυασμό ποσού στοιχήματος και κερδών.

Υποχρέωση καταβολής φόρου στοιχήματος και εισφοράς

73. Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β υποχρεούται, κατά το τέλος κάθε λογιστικής περιόδου, να καταβάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό φόρου στοιχήματος και στην Αρχή την εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

ΜΕΡΟΣ IX ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Παροχή υπηρεσιών στοιχήματος χωρίς άδεια

74. Όποιος παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος χωρίς να κατέχει άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή υπηρεσιών στοιχήματος κατά παράβαση των όρων της άδειας

75. Όποιος παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος κατά παράβαση των όρων της άδειάς του, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Συμμετοχή σε στοίχημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου

76. Όποιος συμμετέχει σε οποιοδήποτε στοίχημα το οποίο διεξάγεται κατά παράβαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή υπηρεσιών στοιχήματος χωρίς άδεια υποστατικού ή για παράνομο στοίχημα

77.(1) Όποιος λειτουργεί υποστατικό για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, χωρίς να είναι κάτοχος άδειας υποστατικού ή κατά παράβαση οποιωνδήποτε όρων της άδειας αυτής, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσωπο που λειτουργεί αδειούχο υποστατικό για διεξαγωγή στοιχήματος κατά παράβαση των άρθρων 78, 79, 81, 82 και 83, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Το δικαστήριο κατά την επιβολή ποινής σύμφωνα με το παρόν άρθρο δύναται επιπρόσθετα να διατάξει το κλείσιμο του υποστατικού μέχρι να εξασφαλιστεί η σχετική άδεια ή μέχρι να αρθεί η διεξαγωγή του παράνομου στοιχήματος, ανάλογα με την περίπτωση.

Απαγόρευση παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους

78. Όποιος κατέχει ή λειτουργεί παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους (slot machines), ή παρέχει υπηρεσίες για διεξαγωγή στη Δημοκρατία παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους (slot machines), είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση παιχνιδιών καζίνο παρεχομένων με απευθείας σύνδεση.

79. Όποιος κατέχει ή λειτουργεί μηχανές με τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες ή παρέχει υπηρεσίες για διεξαγωγή στη Δημοκρατία παιχνιδιών παρεχόμενων με απευθείας σύνδεση (on line καζίνο), είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση ανταλλακτηρίων στοιχημάτων (betting exchanges).

80.(1) Απαγορεύεται η διεξαγωγή στοιχημάτων διαμέσου ανταλλακτηρίων στοιχημάτων.

(2) Στοίχημα διενεργείται διαμέσου ανταλλακτηρίων στοιχημάτων όταν αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β παρέχει υπηρεσία σχεδιασμένη για να διευκολύνει τη λήψη ή την αποδοχή στοιχημάτων μεταξύ παικτών.

Παροχή υπηρεσιών ανταλλακτηρίου στοιχημάτων

81. Όποιος παρέχει υπηρεσίες για τη διεξαγωγή στοιχήματος διαμέσου ανταλλακτηρίου στοιχημάτων, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή εκτεινόμενου στοιχήματος (spread bet).

82.(1) Απαγορεύεται η διεξαγωγή ή η παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή εκτεινόμενου στοιχήματος.

(2) Εκτεινόμενο στοίχημα, περιλαμβάνει στοίχημα τα κέρδη και το κόστος του οποίου-

(α) δεν είναι και δεν μπορούν να είναι γνωστά κατά το χρόνο που διεξάγεται το στοίχημα∙

(β) εξαρτώνται από την απόκλιση του αποτελέσματος ιπποδρομίας, διαγωνισμού, αγώνα ή άλλου γεγονότος∙ ή

(γ) εξαρτώνται από την έκταση τέτοιας απόκλισης.

(3) Όποιος παρέχει υπηρεσίες για τη διεξαγωγή εκτεινόμενων στοιχημάτων, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή στοιχήματος επί κυνοδρομιών

83.(1) Απαγορεύεται η διεξαγωγή ή παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος επί κυνοδρομιών.

(2) Όποιος διεξάγει ή παρέχει υπηρεσίες για τη διεξαγωγή στοιχήματος επί κυνοδρομιών, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Δόλια εξαπάτηση

84.(1) Κάθε πρόσωπο που εξαπατεί με δόλιο τρόπο άλλο πρόσωπο, με παράνομη πράξη ή παράλειψη που σχετίζεται με στοίχημα, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δεν αποτελεί υπεράσπιση το γεγονός ότι το άλλο πρόσωπο κερδίζει ή αυξάνονται οι πιθανότητες του να κερδίσει από το στοίχημα.

(3) Για σκοπούς του εδαφίου (1), δόλια εξαπάτηση σε στοίχημα περιλαμβάνει εξαπάτηση, παραπλάνηση, παρέμβαση ή υποκίνηση σε σχέση με τη διαδικασία με την οποία διεξάγεται το στοίχημα, ή με αγώνα, ιπποδρομία ή άλλο γεγονός το οποίο σχετίζεται με στοίχημα, ή απόπειρα τέτοιας εξαπάτησης, παραπλάνησης, παρέμβασης ή υποκίνησης.

Απαγόρευση συγκεκριμένων μορφών διαφήμισης

85.(1) Όποιος διαφημίζει στοίχημα, έτσι ώστε να -

(α) υπονοεί ότι τούτο προάγει ή σχετίζεται με κοινωνική αποδοχή, προσωπική ή οικονομική επιτυχία ή επίλυση οποιωνδήποτε προσωπικών, οικονομικών ή κοινωνικών προβλημάτων∙ ή

(β) περιλαμβάνει την υποστήριξη γνωστών προσωπικοτήτων με τρόπο που να υπονοεί ότι τούτο συσχετίζεται με την επιτυχία τους∙ ή

(γ) δύναται να επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανήλικα πρόσωπα να συμμετάσχουν σε αυτό∙ ή

(δ) προάγει τη διεξαγωγή του χρησιμοποιώντας υπηρεσίες που παρέχονται από πρόσωπο που δεν είναι αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος∙ ή

(ε) υπερβαίνει τα όρια της τιμιότητας και ευπρέπειας

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Όποιος διαφημίζει την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με οποιαδήποτε απαγόρευση δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 79, 81, 82 και 83, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή ψευδών πληροφοριών

86. Όποιος, με πρόθεση, παρέχει στην Αρχή πληροφορία που είναι ψευδής ή παραπλανητική, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πρόσκληση για στοίχημα σε ανήλικους

87. Όποιος προσκαλεί, υποκινεί ή επιτρέπει σε ανήλικο πρόσωπο-

(α) να συμμετάσχει σε στοίχημα. ή

(β) να εισέλθει σε αδειούχο υποστατικό,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ X ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ένταλμα έρευνας

88. Όταν Δικαστής ικανοποιηθεί με ένορκη έγγραφη δήλωση ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι οποιοσδήποτε χώρος ή υποστατικό χρησιμοποιείται για ή σε σχέση με τη διάπραξη ποινικού αδικήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδώσει ένταλμα, το οποίο να εξουσιοδοτεί αστυνομικό ή άλλο εντεταλμένο πρόσωπο συνοδευόμενο από μέλος της αστυνομίας να εισέλθει σε οποιοδήποτε χρόνο και να προβεί σε έρευνα στο χώρο ή στο υποστατικό και να κατάσχει οτιδήποτε ευλόγως υποψιάζεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ή σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή ότι θα παράσχει απόδειξη για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος.

Εκτέλεση συμφωνιών στοιχήματος

89. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, διαφορά που αφορά στη συμφωνία που σχετίζεται με στοίχημα που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δεν αποτελεί κώλυμα, ούτε παρεμποδίζει τη λήψη οποιουδήποτε δικαστικού μέτρου προς εφαρμογή της συμφωνίας, τηρουμένου οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή διάταξης νόμου, σχετικής με ακυρότητα συμφωνίας λόγω παρανομίας.

Κανονισμοί

90. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ XI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές Διατάξεις

91.(1) Κάθε αίτηση για την οποία η Αρχή απαιτεί συγκεκριμένο τύπο, το έντυπο καθορίζεται από την Αρχή με κανονισμούς.

(2) Οι Κανονισμοί, τα διατάγματα, οι άδειες και οι γνωστοποιήσεις, που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμου, θεωρούνται ότι εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να καταργηθούν ή αντικατασταθούν.

(3) Νομικά πρόσωπα τα οποία, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατέχουν άδεια για διεξαγωγή ηλεκτρονικού στοιχήματος που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύνανται να συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος μόνο καθόσον αφορά το στοίχημα που επιτρέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και θεωρείται ότι λειτουργούν στα πλαίσια του νόμου αυτού μέχρι την έκδοση σχετικής άδειας από την Αρχή, νοουμένου ότι έχουν υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εντός ενός (1) μηνός από της γνωστοποίησης της ημερομηνίας που η Αρχή αποδέχεται αιτήσεις.

Κατάργηση

92.(1) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμος καταργείται.

(2) Το άρθρο 4 και το εδάφιο (2) του άρθρου 15 του περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμου, καταργούνται.

Σημείωση
100 του Ν. 37(Ι)/2019Κατάργηση Νόμων

100.-(1) Με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή το Ν. 37(Ι)/2019], οι περί Στοιχημάτων Νόμοι του 2012 καταργούνται.

(2) Σε περίπτωση που νόμος άλλος από τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή το Ν. 37(Ι)/2019] ή κανονιστική διοικητική πράξη αναφέρεται στους περί Στοιχημάτων Νόμους του 2012, που καταργούνται διά του εδαφίου (1), η εν λόγω αναφορά θεωρείται ως κατ' αναλογίαν αναφορά στον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή το Ν. 37(Ι)/2019].

Σημείωση
101 του Ν. 37(Ι)/2019Μεταβατικές διατάξεις

101.-(1) Κανονισμοί του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και κανονισμοί και οδηγίες της Αρχής που τυχόν εκδόθηκαν δυνάμει των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012 και ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 37(Ι)/2019], εκτός εάν είναι αντίθετοι με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή το Ν. 37(Ι)/2019], συνεχίζουν να ισχύουν εώς να είχαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 37(Ι)/2019] μέχρι να καταραγηθούν, τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν.

(2) Κανονισμοί, διατάγματα και γνωστοποιήσεις που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 75(Ι)/1997], εκτός αν είναι αντίθετοι με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 37(Ι)/2019], συνεχίζουν να ισχύουν ως εάν να είχαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 37(Ι)/2019], μέχρι να καταργηθούν, τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν.

(3) Νομικά πρόσωπα τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κατέχουν άδεια για διεξαγωγή ηλεκτρονικού στοιχήματος που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος μόνο καθόσον αφορά το στοίχημα που επιτρέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 37(Ι)/2019] και θεωρείται ότι λειτουργούν στα πλαίσια του νόμου αυτού μέχρι την έκδοση της σχετικής άδειας από την Αρχή, νοουμένου ότι έχουν υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 37(Ι)/2019] εντός ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της ημερομηνίας που η Αρχή αποδέχεται αιτήσεις.

(4) Ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από την Αρχή, δυνάμει των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012, συνεχίζουν να ισχύουν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκδόθηκαν, εκτός εάν τροποποιηθούν ή ανακληθούν από την Αρχή ή ακυρωθούν από αρμόδιο Δικαστήριο.

(5) Ο διορισμός του Προέδρου και κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής που υπηρετεί σε αυτήν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 37(Ι)/2019], ο οποίος έγινε δυνάμει των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012, δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 37(Ι)/2019] και συνεχίζει να ισχύει μέχρις ότου η θέση του εν λόγω Προέδρου ή μέλους κενωθεί, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 ή 8.

(6) Η Αρχή συνεχίζει τη διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων, εξέτασης καταγγελιών και διενέργειας αυτεπάγγελτων ερευνών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 37(Ι)/2019] εκκρεμούσαν βάσει των διατάξεων των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012 ενώπιόν της, με βάσει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 37(Ι)/2019], χωρίς η εγκυρότητα των σχετικών αποφάσεών της να επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο.