Προοίμιο

Επειδή ο παρών Νόμος συνιστά τεχνικό κανόνα κατά τους περί της Διαδικασίας Πληροφορικής Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμους του 2003 και 2004, οι οποίοι μεταφέρουν στο κυπριακό δίκαιο την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας και των πληροφοριών, όπως διορθώθηκε και όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2006/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 και όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

Συνεπώς ο παρών Νόμος παραπέμπει στους προαναφερόμενους Νόμους όπως απαιτεί το άρθρο 9 αυτών και στην προαναφερόμενη Οδηγία όπως απαιτεί το Άρθρο 12 αυτής,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: