Γραφείο και προϋπολογισμός της Αρχής

9. Η Αρχή διαθέτει γραφείο και προσωπικό και ετοιμάζει το πρώτο τρίμηνο έκαστου έτους ετήσιο προϋπολογισμό για το επόμενο έτος και τον υποβάλλει, μέσω του Υπουργού, στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση:

Νοείται ότι σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η άμεση πρόσληψη προσωπικού και μέχρι την πρόσληψη του, η Αρχή δύναται να χρησιμοποιεί προσωπικό με απόσπαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.