Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β

28.(1) Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β υποβάλλεται μόνο από εταιρεία δια μετοχών, η οποία συστάθηκε είτε στη Δημοκρατία είτε στο εξωτερικό και η οποία έχει παράρτημα (oversea company) στην Κυπριακή Δημοκρατία, με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχημάτων και της οποίας το εκδοθέν και πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο είναι τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00).

(2) Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β συνοδεύεται από τραπεζική εγγύηση από εμπορική τράπεζα που διεξάγει τραπεζικές εργασίες στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνεργατικό ίδρυμα, για ποσό πεντακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€550.000,00), η ισχύς της οποίας επεκτείνεται για περίοδο που λήγει έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αιτούμενης άδειας αποδέκτη:

Νοείται ότι -

(α) η τραπεζική εγγύηση, δημιουργεί ανέκκλητη υποχρέωση στην τράπεζα ή στο συνεργατικό ίδρυμα να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό το οποίο υποχρεούται και παραλείπει να καταβάλει ο αδειούχος αποδέκτης -

(i) σε παίκτη ο οποίος έχει συμμετάσχει σε στοίχημα και έχει κερδίσει,

(ii) στην Κυπριακή Δημοκρατία ως φόρο στοιχήματος, και

(iii) στην Αρχή ως εισφορά∙ και

(β) όταν η Αρχή διαπιστώσει ότι η τραπεζική εγγύηση δεν καλύπτει το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, δύναται να ζητήσει την αύξηση του ποσού αυτής μέχρι του ποσού που να καλύπτει το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του.

(3) Ο αιτητής άδειας αποδέκτη Κλάσης Β, υποβάλλει επιπρόσθετα με την αίτησή του, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στην υποχρέωσή του για εγκατάσταση στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφεδρικού εξυπηρετητή (back up server), ο οποίος θα συνδέεται παράλληλα με τον κεντρικό εξυπηρετητή και σ’ αυτόν θα ταμιεύονται σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία και πληροφορίες που καθορίζονται από την Αρχή, καθώς και μηχανογραφικού συστήματος υποστήριξης αυτού. Η χρήση και οι τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθορίζονται και δύναται να αναθεωρηθούν από την Αρχή, όποτε τούτο κριθεί σκόπιμο από αυτήν.