Υποχρεώσεις εμπορικών τραπεζών και συνεργατικών ιδρυμάτων

62. (1) Εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό ίδρυμα που διατηρεί λογαριασμό πελατών αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β υποχρεούται να δηλώσει γραπτώς ότι-

(α) δεν θα εφαρμόσει ή εκτελέσει οποιαδήποτε επιβάρυνση, απόσβεση ή άλλη απαίτηση έναντι του λογαριασμού πελατών·

(β) δεν θα συνενώσει λογαριασμό πελατών με οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό, σε σχέση με οποιαδήποτε οφειλή του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β που δεν σχετίζεται με τον λογαριασμό πελατών· και

(γ) θα πιστώσει οποιοδήποτε τόκο πληρωτέο σε σχέση με το λογαριασμό πελατών μόνο στο λογαριασμό αυτό:

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β οφείλει να υποβάλει στην Αρχή απόδειξη δεσμεύσεων της εμπορικής τράπεζας ή του συνεργατικού ιδρύματος, που αναφέρονται στο εδάφιο (1).