Παύση ισχύος άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

33. Η άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου παύει να ισχύει -

(α) αυτόματα, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α του προσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του οποίου ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος διενεργεί το στοίχημα∙

(β) αυτόματα, σε περίπτωση αναστολής για οποιοδήποτε λόγο και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α, εκ μέρους και για λογαριασμό του οποίου ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος διενεργεί το στοίχημα∙ και

(γ) κατόπιν γραπτής ειδοποίησης που κοινοποιείται στην Αρχή, μέσω της οποίας ο αποδέκτης ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος τερματίζει τη μεταξύ τους συνεργασία:

Νοείται ότι, η άδεια παύει αυτόματα να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω γραπτή ειδοποίηση κοινοποιείται στην Αρχή.