ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

[άρθρα 9(1)(γ) και 32]

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΗΔΕΙΩΝ

 

Α. Χωροταξικές απαιτήσεις

Το Γραφείο Κηδειών θα πρέπει να απέχει 500 μ. από εγκαταστάσεις πρόνοιας και περίθαλψης ή τουλάχιστον 100 μ.,  εφόσον δεν είναι ορατό από αυτές.

Β. Δομικές απαιτήσεις

1. Το υποστατικό στο οποίο στεγάζεται το Γραφείο Κηδειών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μόνιμα οικοδομικά υλικά.

2. Για τις  επιφάνειες των τοίχων πρέπει να χρησιμοποιούνται τέτοια υλικά, ώστε να μπορούν  να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα με τη χρήση στεγανών, μη απορροφητικών και μη τοξικών ουσιών.

3. Τα δάπεδα πρέπει να επιτρέπουν επαρκή αποστράγγιση της επιφάνειάς τους.

4. Οι γωνίες μεταξύ των πατωμάτων και των τοίχων πρέπει να είναι στρογγυλεμένες σε ύψος που να μην υπερβαίνει τα 7.62 εκατ. (3 ίντσες) από το πάτωμα.

5. Οι οροφές (ή η εσωτερική επιφάνεια της στέγης) και ό,τι είναι στερεωμένο σ’ αυτές πρέπει να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην συσσωρεύονται ρύποι και να περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατμών, η ανάπτυξη ανεπιθύμητης μούχλας και η πτώση σωματιδίων.

6. Τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων. Εκείνα τα οποία μπορούν να ανοίγουν προς την ύπαιθρο πρέπει, όταν είναι αναγκαίο, να είναι εφοδιασμένα με δικτυωτά πλέγματα προστασίας από τα έντομα, τα οποία να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν.

7. Οι θύρες πρέπει να είναι λείες και μη απορροφητικές, ώστε να μπορούν να καθαρίζονται και απολυμαίνονται  εύκολα. Οι εξωτερικές θύρες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αυτόματης επαναφοράς.

8. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα φυσικού ή μηχανικού αερισμού. Πρέπει να αποφεύγεται η μηχανική ροή αέρα από μολυσμένους σε καθαρούς χώρους. Τα συστήματα εξαερισμού πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο που να προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε φίλτρα και άλλα εξαρτήματα που χρειάζονται καθαρισμό ή αντικατάσταση.

9. Οι χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή φυσικό ή/και τεχνητό φωτισμό.

10. Κάθε νεροχύτης ή άλλη παρόμοια εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει επαρκή παροχή ζεστού ή/και κρύου πόσιμου νερού ή νερού ελεγχόμενης θερμοκρασίας και να μπορεί να καθαρίζεται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνεται.

11. Στο χώρο της προετοιμασίας/περιποίησης του νεκρού, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων (ποδοκίνητοι ή με φωτοκύτταρο), εγκατεστημένων σε κατάλληλα σημεία και προοριζόμενων ειδικά για το πλύσιμο των χεριών. Οι νιπτήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με επαρκή παροχή ζεστού και κρύου νερού ή νερού ελεγχόμενης θερμοκρασίας με κατάλληλα μέσα καθαρισμού και στεγνώσεως των χεριών. Όταν είναι αναγκαίο, οι χώροι για το πλύσιμο του νεκρού πρέπει να είναι ξεχωριστοί από τις εγκαταστάσεις πλυσίματος των χεριών.

12. Ο χώρος λουσίματος νεκρού πρέπει να αποτελείται από δωμάτιο ικανοποιητικών διαστάσεων που να επιτρέπει άνετα τη διακίνηση του φορείου με το νεκρό.

13.  Όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το νεκρό πρέπει να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. Αυτό απαιτεί τη χρήση λείων, μη τοξικών υλικών, που να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και να μπορούν να πλένονται, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι τυχόν άλλα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι κατάλληλα.

14. Στο χώρο λουσίματος του νεκρού θα πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή ζεστού και κρύου νερού ή νερού ελεγχόμενης θερμοκρασίας.

15. Τα δάπεδα πρέπει να επιτρέπουν επαρκή αποστράγγιση της επιφάνειας και το όλο αποχετευτικό σύστημα του χώρου πλυσίματος του νεκρού πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο που να αποκλείει τον κίνδυνο μόλυνσης. Όταν οι αποχετευτικοί αγωγοί είναι, εν όλω ή εν μέρει, ανοικτοί, πρέπει να είναι σχεδιασμένοι κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι τα απόβλητα δεν ρέουν από μολυσμένο χώρο προς ή σε έναν καθαρό χώρο.

16. Όλα τα ακάθαρτα νερά και λύματα πρέπει να διοχετεύονται διά επαρκών αποχετευτικών αγωγών σε κατάλληλο σηπτικό βόθρο και απορροφητικό λάκκο.

Γ. Χώροι, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και προσωπικό

Το γραφείο κηδειών πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

1. Ένα (1) γραφείο διοίκησης.

2. Ένα (1) δωμάτιο επιλογής/δωμάτιο επίδειξης (φερέτρων).

3. Ένα (1) οικογενειακό δωμάτιο.

4. Επαρκή και κατάλληλα αποχωρητήρια, ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες, για τους πελάτες, καθώς και αποχωρητήρια και ντους για το προσωπικό, συνδεδεμένα με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα.

5. Χώρο λουσίματος νεκρού (σε περίπτωση που δεν υπάρχει νεκροτομείο).

6. Ένα (1) δωμάτιο ταρίχευσης και προετοιμασίας νεκρού.

7. Ένα (1) δωμάτιο φύλαξης νεκρού σώματος με κατάλληλους θαλάμους.

8. Ικανοποιητικούς αποθηκευτικούς χώρους για τη φύλαξη όλου του απαραίτητου εξοπλισμού.

9. Ένα (1) νεκροφόρο όχημα, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως τέτοιο στον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων και διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και με αρμόζουσα εμφάνιση.

10. Ικανοποιητικό αριθμό έμπειρου προσωπικού, ανάλογα με τη δυναμικότητα και τις εργασίες του γραφείου κηδειών, το οποίο θα πρέπει να δηλώνεται στον Έφορο, κατά την υποβολή της αίτησης άδειας λειτουργίας, όπως θα πρέπει να δηλώνεται και οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή του.