ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

[άρθρα 6(3), 9(2) και 9(6)]

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΗΔΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (ΚΑΤΟΧΟΥ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ)

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Υπηκοότητα:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

Ημερομηνία γέννησης:

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Στην περίπτωση που το υποστατικό δεν είναι ιδιόκτητο, παρατίθενται πιο κάτω τα στοιχεία του ιδιοκτήτη:

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Υπηκοότητα:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

Ημερομηνία γέννησης:

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Εταιρεία /Συνεταιρισμός (διαγράφεται ανάλογα) Άλλο:

 

Το υποστατικό είναι ιδιόκτητο: Ναι / όχι

 

Αν όχι, να παρατεθούν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη πιο κάτω:

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Υπηκοότητα:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

Ημερομηνία γέννησης:

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

 

 

 

Αρ. Μητρώου Εγγραφής (επισυνάπτεται)

 

Αρ. Φ.Π.Α.

 

Διεύθυνση :

 

Τηλ.:

 

Φαξ:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Διευθυντής Εταιρείας/Συνεταιρισμού

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας Διευθυντή:

 

Σφραγίδα Εταιρείας/ Συνεταιρισμού

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΗΔΕΙΩΝ

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Υπηκοότητα:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

Ημερομηνία γέννησης:

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(6 )

1.Τίτλος ιδιοκτησίας

 

2. Κατόψεις υποστατικού

 

3. Άδεια οικοδομής

 

4. Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης της Οικοδομής

5. Πιστοποιητικό Εγγραφής προτεινόμενου Διευθυντή

στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών

6. Τέλος εξέτασης της Αίτησης ύψους €

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αίτηση συνοδεύεται με το καθορισμένο τέλος, ύψους €

..............................

Υπογραφή

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΗΔΕΙΩΝ

Με το παρόν πιστοποιείται ότι το Γραφείο Κηδειών με την επωνυμία …………………......................................, στη διεύθυνση ………………………………………………………………………….., με Διευθυντή τον ……………………………………… αρ. Δελτίου Ταυτότητας ………………………, από …………………….., και ιδιοκτήτη  τον …………………………………… αρ. Δελτίου Ταυτότητας …………..…, από …………..…….…………., έχει ικανοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών ότι δικαιούται να εγγραφεί και λειτουργεί ως Γραφείο Κηδειών, με/χωρίς ταριχευτήριο (διαγράφεται ανάλογα) και με/χωρίς νεκροτομείο (διαγράφεται ανάλογα), στη Δημοκρατία και ότι το αναφερόμενο Γραφείο Κηδειών ............................................................... καταχωρίστηκε δεόντως στο Μητρώο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του περί  Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και ότι το αναφερόμενο Γραφείο Κηδειών ............................................................ δικαιούται να λειτουργεί ως τέτοιο εντός της Δημοκρατίας, με/χωρίς ταριχευτήριο (διαγράφεται ανάλογα) και με/χωρίς νεκροτομείο (διαγράφεται ανάλογα).

...........................

Υπογραφή

Ο Έφορος