ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

[άρθρα 6(3) και 10(3)]

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Με το παρόν πιστοποιείται ότι ο/η ……………………...., αρ. Δελτίου Ταυτότητας …………, από …………………….., έχει ικανοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών ότι δικαιούται να εγγραφεί  ως Λειτουργός Κηδειών/Ταριχευτής (διαγράφεται ανάλογα) στη Δημοκρατία και ότι το όνομα του πιο κάτω αναφερόμενου ......................................……… καταχωρίστηκε δεόντως στο Μητρώο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του περί  Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και ότι ο αναφερόμενος ………………………………............... δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα του Λειτουργού Κηδειών/ Ταριχευτή (διαγράφεται ανάλογα) εντός της Δημοκρατίας.

.....................

Υπογραφή

Ο Έφορος