ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

[άρθρο 10(1)]

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ

(διαγράψατε ό,τι δεν εφαρμόζεται)

Προσωπικά Στοιχεία

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Υπηκοότητα:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

Ημερομηνία γέννησης:

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα (επισυνάπτονται πιστοποιημένα αντίγραφα)׃

Επαγγελματική Απασχόληση:

Η αίτηση συνοδεύεται με το καθορισμένο τέλος, ύψους €

.....................

Υπογραφή