Διόρθωση Μητρώου

27. Κάθε καταχώριση στο Μητρώο, η οποία διαπιστώνεται από το Συμβούλιο ότι έγινε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις, διαγράφεται και κάθε καταχώριση που αποδεικνύεται λανθασμένη, διορθώνεται:

Νοείται ότι πρέπει να σημειώνονται στο Μητρώο και να υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου οι λόγοι κάθε τέτοιας διαγραφής ή διόρθωσης.