Άλλες αρμοδιότητες και εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου

26. Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου έχει αρμοδιότητα και εξουσία να-

(α) προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος του λειτουργού κηδειών και του ταριχευτή∙

(β) καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του∙

(γ) μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου του επαγγέλματος του λειτουργού κηδειών και του ταριχευτή στη Δημοκρατία∙

(δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις επί της κείμενης νομοθεσίας, η οποία αφορά το επάγγελμα του λειτουργού κηδειών και του ταριχευτή∙

(ε) δημιουργεί και τηρεί ταμείο για την είσπραξη των οφειλομένων συνδρομών των μελών του και για την καλύτερη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.