Αρμοδιότητες της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων

11.(1)(α) Η Μονάδα, η οποία εγκαθιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, ενεργεί ως συμβουλευτικό και συντονιστικό όργανο υπό τις οδηγίες του Εφόρου, ο οποίος ενεργεί με βάση τις οδηγίες της Διυπουργικής Επιτροπής ή/και του Υπουργικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση.

(β) Η Μονάδα είναι αρμόδια για την εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, ενεργούσα πάντοτε υπό τις οδηγίες και την εποπτεία του Εφόρου.

(2)Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), η Μονάδα:

(α) προβαίνει σε δημοσιεύσεις και σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες για την προσέλκυση προσώπων και οργανισμών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε φορείς υποκείμενους σε αποκρατικοποίηση και διεξάγει μαζί τους σχετικές διαπραγματεύσεις·

(β) διενεργεί έρευνες, διεξάγει μελέτες και ετοιμάζει εκθέσεις με εισηγήσεις για τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων που διευκολύνουν το έργο της αποκρατικοποίησης·

(γ) παρακολουθεί το έργο και τη λειτουργία κάθε φορέα υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση, συλλέγει και αξιολογεί πληροφορίες αναφορικά με τις εργασίες, την οργανωτική διάρθρωση, την άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από συμβάσεις με τρίτους, την οικονομική τους κατάσταση και τη ρευστότητά τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θεωρεί αναγκαίες ή χρήσιμες για το έργο της·

(δ) προβαίνει, με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εγγραφή εταιρειών, τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και τη διευθέτηση υποχρεώσεων κάθε φορέα υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση·

(ε) μεριμνά για την εξασφάλιση ή έκδοση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που κρίνονται αναγκαία για σκοπούς σχετικούς με την αποκρατικοποίηση·

(στ) μεριμνά για τη γενική ενημέρωση του κοινού σε θέματα αποκρατικοποιήσεων, σύμφωνα με τις αρχές επικοινωνιακής πολιτικής που εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα και με τις οδηγίες της Διυπουργικής Επιτροπής·

(ζ) ετοιμάζει τα έγγραφα διαγωνισμού και ακολούθως μελετά και αξιολογεί τις υποβληθείσες από ενδιαφερόμενους επενδυτές προσφορές, υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση του Εφόρου·

(η) διασφαλίζει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των φορέων υποκείμενων σε αποκρατικοποίηση∙

(θ) συνεργάζεται με τις Τεχνικές Υπηρεσιακές Επιτροπές που προβλέπονται στο άρθρο 18·

(ι) εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εργασία σχετική με τις αρμοδιότητες της.