Αρμοδιότητες του Εφόρου

12.(1) Ο Έφορος, προΐσταται της Μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 και ενεργεί ως σύμβουλος της Διυπουργικής Επιτροπής στα θέματα που ζητούνται από αυτόν από το Υπουργικό Συμβούλιο και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), ο Έφορος:

(α) ετοιμάζει και υποβάλλει στη Διυπουργική Επιτροπή, Ειδικό Πρόγραμμα Αποκρατικοποίησης για κάθε φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα ενδιάμεσα στάδια και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα εφαρμογής του·

(β) μελετά και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν ή σχετίζονται με τις επί μέρους διαδικασίες αποκρατικοποίησης ενός εκάστου φορέα υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση·

(γ) εισηγείται προς τη Διυπουργική Επιτροπή τη λήψη νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων, τα οποία θεωρεί για το σκοπό αυτό αναγκαία·

(δ) εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή τη διεξαγωγή διαγωνισμού υποβολής ενδιαφέροντος και προσφορών από επενδυτές για φορείς υποκείμενους σε αποκρατικοποίηση και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών που έχουν υποβληθεί από την Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, ακολούθως εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή την αποδοχή, τη διαπραγμάτευση ή την απόρριψή τους·

(ε) εκπροσωπεί τη Δημοκρατία στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων εταιρειών, στις οποίες η Δημοκρατία κατέχει ή διατηρεί μετοχές, στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω εταιρείες αποτελούν φορείς υποκείμενους σε αποκρατικοποίηση ή στις οποίες μεταβιβάστηκαν περιουσιακά στοιχεία με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μετά από οδηγίες του Υπουργού, στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο φορέας υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση·

(στ) ενεργεί ως σύνδεσμος, με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και με άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τρίτες χώρες και οποιουσδήποτε άλλους διεθνείς οργανισμούς, σε τεχνικής φύσεως θέματα που αφορούν αποκρατικοποιήσεις·

(ζ) εισηγείται, εάν κριθεί αναγκαίο, στη Διυπουργική Επιτροπή την εξασφάλιση εξειδικευμένων υπηρεσιών, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, από συμβουλευτικούς οίκους ή φυσικά πρόσωπα, με σχετική επαγγελματική πείρα, προς υποβοήθηση του έργου της Μονάδας, πέραν από τους Εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8:

Νοείται ότι, αποτελεί κώλυμα ή/και ασυμβίβαστο η παροχή υπηρεσιών από συμβουλευτικούς οίκους ή/και από φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα υποδειχθούν από αυτούς όπως παράσχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με αποκρατικοποίηση συγκεκριμένου φορέα υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση, εάν οι οίκοι ή τα φυσικά αυτά πρόσωπα έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, με το συγκεκριμένο φορέα ή σε συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση ή έχουν οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού ή βρίσκονται σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στο συγκεκριμένο φορέα:

Νοείται περαιτέρω ότι, αν η επέλευση οποιωνδήποτε των ως άνω είναι μεταγενέστερη της έναρξης της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εν λόγω Μονάδα από το σχετικό συμβουλευτικό οίκο ή φυσικό πρόσωπο, αυτοί οφείλουν να το αποκαλύψουν άμεσα και γραπτώς στον Έφορο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο τερματίζει άμεσα την παροχή των υπηρεσιών αυτών∙

(η) υποβάλλει προτάσεις στη Διυπουργική Επιτροπή αναφορικά με τη γενική ή την ειδική αναδιάρθρωση των φορέων υποκείμενων σε αποκρατικοποίηση, όπου ήθελε αυτό κριθεί αναγκαίο∙

(θ) εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εργασία ή αρμοδιότητα του ανατίθεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.