Προϊστάμενος της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων

9.(1) Ο Έφορος:

(α) προΐσταται όλων των δραστηριοτήτων της Μονάδας και ευθύνεται για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της· και

(β) καθοδηγεί και εποπτεύει τα υπόλοιπα μέλη της Μονάδας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

(2) Ο Έφορος δεν επιτρέπεται να κατέχει οποιαδήποτε άλλη θέση ή αξίωμα στη Δημοκρατία ή να απασχολείται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία.