Μονάδα και Έφορος Αποκρατικοποιήσεων

8.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

(α) εγκαθιδρύει Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, η οποία θα ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 11˙ και

(β) διορίζει ως Έφορο Αποκρατικοποιήσεων πρόσωπο υψηλού επαγγελ΅ατικού και ηθικού επιπέδου, με οργανωτικές ικανότητες, μόρφωση και πείρα, σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής πείρας επί των συναλλαγών, ο οποίος προσλαμβάνεται με σύμβαση, την οποία εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο και υπογράφει ο Υπουργός Οικονομικών και στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι, η διάρκεια της απασχόλησης και η αμοιβή του Εφόρου:

Νοείται ότι, η διαδικασία διορισμού καθορίζεται από τη Διυπουργική Επιτροπή με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης.

Νοείται περαιτέρω ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από το διορισμό του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων και πριν από τη δημοσίευση του διορισμού του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ενημερώνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επιλογή του προσώπου που θα διοριστεί.

(2) Η Μονάδα απαρτίζεται από όχι περισσότερους από τέσσερις (4) δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι αποσπώνται στη Μονάδα για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 47 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

(3)(α) Η Μονάδα ενισχύεται από όχι περισσότερους από έξι (6) Εμπειρογνώμονες, οι οποίοι παρέχουν στον Έφορο υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση που θα συνάψουν με το Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία θα τίθενται οι όροι και η διάρκεια των υπηρεσιών τους.

(β) Η σύναψη της πιο πάνω σύμβασης θα γίνεται κατ’ εφαρμογή του περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(γ) Τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα που θα πρέπει να κατέχουν οι Εμπειρογνώμονες για να θεωρηθούν κατάλληλοι για παροχή υπηρεσιών στη Μονάδα θα καθορίζονται πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού και θα τυγχάνουν της έγκρισης της Διυπουργικής Επιτροπής.

(δ) Οι Εμπειρογνώμονες είναι πρόσωπα διαφορετικά από τους συμβουλευτικούς οίκους ή φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 12.

(4) Στον Έφορο και στη Μονάδα παρέχεται γραφειακός χώρος στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς επίσης οι επαρκείς πόροι και τα απαραίτητα μέσα, περιλαμβανομένου του αναγκαίου προσωπικού, προς άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και η Διυπουργική Επιτροπή ασκεί γενική εποπτεία ως προς την αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας.

(5) Η Μονάδα λειτουργεί με βάση εσωτερικούς κανονισμούς που ετοιμάζει ο Έφορος και εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του οποτεδήποτε κρίνει ότι οι σκοποί εγκαθίδρυσης της Μονάδας έχουν επιτευχθεί ή έπαυσαν να υφίστανται τερματίζει τη λειτουργία της.