Συμμετοχή μελών του προσωπικού της ΚΥΠ σε σωματεία, ιδρύματα ή/και διοικητικά συμβούλια

26. Τα μέλη του προσωπικού της ΚΥΠ οφείλουν να ενημερώνουν τον Διοικητή προτού συμμετάσχουν ως μέλη διοικητικού συμβουλίου σωματείου ή και ιδρύματος ή και νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.