Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Ανώτατο Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου∙

«αρχές τοπικής διοίκησης» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό ο περί Δήμων Νόμος του 1985 και ο περί Κοινοτήτων Νόμος του 1999, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙

«Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς» ή «ΓΕΕΦ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «δεδομένα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«διαβαθμισμένα έγγραφα» σημαίνει έγγραφα που περιέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες ή και διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ∙

«διαβαθμισμένη πληροφορία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«διαβαθμισμένη πληροφορία ΕΕ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Διοικητής» σημαίνει το πρόσωπο που προΐσταται της ΚΥΠ, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου∙

«έγγραφο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και το άρθρο 2 του περί Απόδειξης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«επεξεργασία» ή «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«θέση» σημαίνει οργανική θέση στην ΚΥΠ, που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της ΚΥΠ∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

«Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών» ή «ΚΥΠ» σημαίνει την με τον παρόντα Νόμο θεσπιζόμενη Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών∙

«μέλος της αστυνομίας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«μέλος του προσωπικού της ΚΥΠ» σημαίνει φυσικό πρόσωπο που στελεχώνει την ΚΥΠ, το οποίο ανήκει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 13 του παρόντος Νόμου∙

«μέλος του στρατού» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου του 1990, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προυπολογισμών) Νόμου του 1987, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«τρίτη χώρα» σημαίνει οποιοδήποτε κράτος που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

«τρομοκρατία» σημαίνει πράξεις που συνιστούν αδικήματα τρομοκρατίας, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 του περί Kαταπολέμησης της Tρομοκρατίας Νόμου του 2010, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Υποδιοικητής» σημαίνει φυσικό πρόσωπο που διορίζεται στην ΚΥΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου.