Θέσπιση ΚΥΠ

3. Θεσπίζεται ανεξάρτητη αρχή που θα καλείται «Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών» (στο εξής «ΚΥΠ»).