Τριμελής Επιτροπή

6.-(1) Η νομιμότητα των ειδικών επιχειρησιακών δράσεων της ΚΥΠ, που αφορά θέματα θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αξιολογείται από Τριμελή Επιτροπή που διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι η αξιολόγηση αυτή δεν αποτελεί εκ των προτέρων έγκριση των δράσεων της ΚΥΠ ή μέσο παράκαμψης των νόμιμων συνταγματικών διαδικασιών αλλά σκοπός της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΚΥΠ.

(2) Την Τριμελή Επιτροπή αποτελούν ένα (1) νομομαθές πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ανώτατου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου, ως επικεφαλής, και δύο (2) πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ανώτατου ηθικού επιπέδου.

(3) Ο τρόπος λειτουργίας της Τριμελούς Επιτροπής διέπεται από εσωτερικούς κανόνες που ετοιμάζει η ίδια η Τριμελής Επιτροπή σε συνεργασία με τον Διοικητή και τους Υποδιοικητές.