Αρμοδιότητες της ΚΥΠ

5.-(1) Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η ΚΥΠ-

(α) Αναζητεί, συλλέγει, εκτιμά, επεξεργάζεται και παρέχει δεδομένα, πληροφορίες και στοιχεία, και υποβάλλει προτάσεις στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόληψη ή την αποτροπή απειλής που σχετίζεται με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου∙

(β) μεριμνά για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων∙

(γ) μεριμνά για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της κατασκοπευτικής δραστηριότητας σε βάρος της Δημοκρατίας∙

(δ) συντονίζει, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, τη δράση των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας της Δημοκρατίας στον τομέα της συλλογής και διάθεσης πληροφοριών, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της αποστολής της∙

(ε) παρέχει στα αρμόδια συλλογικά όργανα του κράτους, για την αντιμετώπιση κρίσεων, την αναγκαία πληροφοριακή συνδρομή για την επιτέλεση της αποστολής τους∙

(στ) παρέχει στους αρμόδιους φορείς του ΓΕΕΦ την εντός των ορίων της αρμοδιότητάς της, πληροφοριακή υποστήριξη, που είναι αναγκαία για την επιχειρησιακή σχεδίαση του ΓΕΕΦ∙

(ζ) συνεργάζεται, με τις αντίστοιχες με αυτή υπηρεσίες άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών, για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της∙ και

(η) συντάσσει, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει, πληροφοριακά δελτία, μελέτες και εκθέσεις, τις οποίες διαβιβάζει, στις κατά περίπτωση, αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

(2) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΚΥΠ, το προσωπικό της υποχρεούται, κατά τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, να τηρεί τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.