Κανονισμοί

34.-(1) Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί δύνανται να προβλέπουν, μεταξύ άλλων-

(α) Τον τρόπο λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής,

(β) τα σχέδια υπηρεσίας, τη διαδικασία διορισμού, προαγωγής, επικύρωσης διορισμού ή προαγωγής και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου για τα μέλη του προσωπικού που κατέχουν θέση στην ΚΥΠ,

(γ) τη διαδικασία αξιολόγησης των μελών του προσωπικού της ΚΥΠ,

(δ) την ιατρική περίθαλψη των μελών του προσωπικού της ΚΥΠ,

(ε) τη μισθοδοτική τοποθέτηση μέλους του προσωπικού της ΚΥΠ που διορίζεται, προάγεται ή αποσπάται σε άλλη θέση ή για την εκτέλεση άλλων καθηκόντων,

(στ) τον τρόπο αναπροσαρμογής του μισθού μέλους του προσωπικού της ΚΥΠ, του οποίου η θέση αναβαθμίζεται ή υποβαθμίζεται συνεπεία αναδιοργάνωσης,

(ζ) τον χρόνο εργασίας μέλους του προσωπικού της ΚΥΠ, τις εργάσιμες ώρες, τις αργίες, τις άδειες απουσίας και ασθένειας,

(η) τον τρόπο και τις διαδικασίες λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

(3) Οι Κανονισμοί που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2017.