Εσωτερικοί κανονισμοί, αποφάσεις ή και διαταγές

33. Ο Διοικητής δύναται να καθορίζει με εσωτερικούς κανονισμούς ή/και αποφάσεις ή/και διαταγές, συμπεριλαμβανομένων κανόνων και οδηγιών-

(α) Το χαρακτηρισμό, με την έκδοση σχετικής διαταγής, οποιουδήποτε εγγράφου που συντάσσεται από μέλος του προσωπικού της ΚΥΠ, ως διαβαθμισμένο θεσμικό κείμενο για σκοπούς διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και της ασφάλειας του προσωπικού της ΚΥΠ,

(β) την εξουσιοδότηση του προσωπικού της ΚΥΠ σε σχέση με τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών, εγγράφων και υλικού,

(γ) την κωδικοποίηση των ονομάτων των μελών του προσωπικού της ΚΥΠ,

(δ) την κατάρτιση επιτροπών και συμβουλευτικών σωμάτων, από μέλη του προσωπικού της ΚΥΠ, στις οποίες να εκχωρεί, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμο να καθορίσει, οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές του,

(ε) την ίδρυση και τη λειτουργία σχολών εκπαίδευσης του προσωπικού της ΚΥΠ,

(στ) την έκδοση και τη χορήγηση αδειών οπλοφορίας και οπλοκατοχής σε μέλη του προσωπικού της ΚΥΠ,

(ζ) άλλα ζητήματα αναφορικά με την εσωτερική λειτουργία της ΚΥΠ.