Προϋπολογισμός

31.-(1) (α) Το σύνολο των εξόδων της ΚΥΠ καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και για τον σκοπό αυτό το σύνολο των προϋπολογιζόμενων κατ’ έτος δαπανών της ΚΥΠ περιλαμβάνεται σε χωριστό Κεφάλαιο του κρατικού προϋπολογισμού και παρατίθεται αναλυτικά σε επεξηγηματικό μνημόνιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού:

Νοείται ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου του 2015.

(β) Με την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 81 και 167 του Συντάγματος, το Κεφάλαιο του κρατικού προϋπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου εξετάζεται από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και ψηφίζεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Κανένα ποσό δε διατίθεται από το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) Κεφάλαιο, χωρίς να ληφθεί η εκ των προτέρων εξουσιοδότηση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη διενέργεια της δαπάνης αυτής, που δίνεται ύστερα από εισηγητική πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού η τελευταία ενημερωθεί αρμοδίως.

(3) Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) Κεφαλαίου κατά Ομάδα Λογαριασμών και Άρθρο παρατίθενται αναλυτικά σε επεξηγηματικό μνημόνιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προϋπολογισμού.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), είναι δυνατή η ανακατανομή εγκεκριμένων δαπανών κάτω από την ίδια Ομάδα Λογαριασμών, νοουμένου ότι το συνολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες, σκοπούς ή προγράμματα που προβλέπονται στο επεξηγηματικό μνημόνιο, δε θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό που έχει χορηγηθεί για την Ομάδα αυτή του Λογαριασμού.

(5) Η διενέργεια δαπάνης για υπηρεσίες, σκοπούς ή προγράμματα που δεν προβλέπονται στο επεξηγηματικό μνημόνιο είναι δυνατή, εφόσον εγκριθεί σχετική τροποποίηση του επεξηγηματικού μνημονίου, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3).