Νομική εκπροσώπηση

32. Αγωγές από την ΚΥΠ εvαvτίov οποιουδήπoτε πρoσώπoυ εγείροvται εv ovόματι τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δημoκρατίας και αγωγές εκ μέρoυς οποιουδήπoτε πρoσώπoυ κατά της ΚΥΠ εγείροvται εvαvτίov τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δημoκρατίας ως εvαγoμέvoυ.