Υποχρέωση εχεμύθειας

25.-(1) Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές και τα μέλη του προσωπικού της ΚΥΠ έχουν υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τα έγγραφα, τις πληροφορίες ή άλλα στοιχεία των οποίων λαμβάνουν γνώση στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους ή/και λόγω της απασχόλησης τους στην ΚΥΠ.

(2) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) έχουν υποχρέωση εχεμύθειας για διαβαθμισμένα έγγραφα, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία και μετά την αποχώρησή τους ή την παύση τους ή τον τερματισμό των υπηρεσιών τους από την ΚΥΠ, για όσο χρόνο διαρκεί η διαβάθμιση.

(3)(α) Τα μέλη του προσωπικού της ΚΥΠ δεν επιτρέπεται να καταθέτουν ως μάρτυρες σε οποιαδήποτε δικαστήρια ή ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για θέματα, πληροφορίες, γεγονότα ή πρόσωπα που αφορούν στην ΚΥΠ, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Διοικητή.

(β) Δικαστήριο ή αρμόδια αρχή ενώπιον της οποίας διεξάγεται ακροαματική διαδικασία, στην οποία καταθέτει μέλος του προσωπικού της ΚΥΠ, δύναται να αποφασίσει τη διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών για λόγους που αφορούν την εθνική ασφάλεια ή το δημόσιο συμφέρον της Δημοκρατίας ή τη διασφάλιση της προστασίας του προσωπικού της ΚΥΠ.

(4) Η ΚΥΠ, κατά παρέκκλιση από κάθε νομοθεσία, γενική ή ειδική διάταξη, εξαιρείται από την υποχρέωση να γνωστοποιεί σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και ανεξάρτητες αρχές, πληροφορίες ή στοιχεία των αρχείων της, εφόσον ο Διοικητής κρίνει ότι η δημοσιοποίησή τους ενδέχεται να βλάψει το δημόσιο συμφέρον ή και την ασφάλεια των μελών του προσωπικού της.