Ανάθεση καθηκόντων ή αποστολής εντός ή και εκτός της Δημοκρατίας

24.-(1) Ο Διοικητής δύναται, για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της ΚΥΠ, να αναθέτει σε μέλη του προσωπικού που κατέχουν θέση στην ΚΥΠ ή και σε μέλη του προσωπικού της ΚΥΠ που κατέχουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών στην ΚΥΠ οποιαδήποτε αποστολή ή την άσκηση καθηκόντων οπουδήποτε στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ή σε υπηρεσία ή σε οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό.

(2)(α) Ενεργώντας δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Διοικητής, ταυτόχρονα, αποφασίζει και καθορίζει τα καθήκοντα και τις εξουσίες που θα αναθέσει στο μέλος του προσωπικού της ΚΥΠ στην Κύπρο ή στο εξωτερικό καθώς και τη χρονική διάρκεια της ανάθεσης.

(β) Η δυνάμει της παραγράφου (α) απόφαση δυνατό να αναθεωρηθεί οποτεδήποτε κατά την κρίση του Διοικητή.

(3) Προκειμένου περί αποστολής ή άσκησης καθηκόντων στο εξωτερικό, καταβάλλονται από την ΚΥΠ τα εκάστοτε επιδόματα ή άλλα ωφελήματα, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (3) του παρόντος άρθρου, μέλος του προσωπικού της ΚΥΠ που υπηρετεί στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό, δυνάμει του παρόντος άρθρου, εξακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας αυτής να θεωρείται ότι υπηρετεί στην ΚΥΠ και υπόκειται στον ιεραρχικό έλεγχο του Διοικητή και στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.