Γενικές προϋποθέσεις διορισμού, τοποθέτησης, απόσπασης ή παροχής υπηρεσιών στην ΚΥΠ

18. Ουδείς διορίζεται σε θέση στην ΚΥΠ ή τοποθετείται ή αποσπάται ή παρέχει υπηρεσίες στην ΚΥΠ, εκτός εάν-

(α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας,

(β) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,

(γ) έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,

(δ) έχει πιστοποιηθεί από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό, ύστερα από ιατρική εξέταση, ως κατάλληλος για τη θέση από πλευράς υγείας,

(ε) δεν έχει καταδικαστεί για γενεσιουργό αδίκημα με βάση τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(στ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας, εφόσον πρόκειται για θέση,

(ζ) δεν έχει παραβιάσει τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και

(η) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία ή από οποιαδήποτε υπηρεσία ή σώμα ασφαλείας της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας ή από οργανισμό δημόσιου δικαίου της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας ή από περιφερειακό ή διεθνή οργανισμό, λόγω διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος.