Προσωπικό που κατέχει θέση στην ΚΥΠ

19.-(1) Η διάρθρωση και ο ανώτατος αριθμός των θέσεων στην ΚΥΠ, περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της ΚΥΠ.

(2) Ο διορισμός, η προαγωγή, η επικύρωση διορισμού ή προαγωγής, η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και τα σχέδια υπηρεσίας του προσωπικού που κατέχει θέση στην ΚΥΠ ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 34.

(3) Η επιλογή για διορισμό και προαγωγή στην ΚΥΠ γίνεται με γνώμονα τη δίκαιη μεταχείριση όλων των υποψηφίων, ώστε να επιλέγονται οι πλέον άξιοι και κατάλληλοι, τηρουμένης της γενικής αρχής της ισότητας και της δυνατότητας του προσώπου που θα επιλεγεί να επιτελέσει με επάρκεια και εχεμύθεια τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν προς εκτέλεση του σκοπού και της αποστολής της ΚΥΠ.

(4) Η σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης του προσωπικού που κατέχει θέση στην ΚΥΠ, γίνονται από τον άμεσα προϊστάμενο του ατόμου που αξιολογείται και υποβάλλονται στον Διοικητή.