Ανώτατο Συμβούλιο

17.-(1) Καθιδρύεται Ανώτατο Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Διοικητή, ως πρόεδρο, και τους δύο (2) Υποδιοικητές, ως μέλη, για να επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που αφορούν το προσωπικό της ΚΥΠ, συμπεριλαμβανομένων-

(α) Το διορισμό προσώπου σε θέση στην ΚΥΠ∙

(β) τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών∙

(γ) την επικύρωση διορισμού σε θέση στην ΚΥΠ, κατόπιν παρέλευσης διετούς περιόδου δοκιμασίας∙

(δ) την προαγωγή σε θέση στην ΚΥΠ∙

(ε) την αφυπηρέτηση από θέση στην ΚΥΠ, και

(στ) τον έλεγχο σε δεύτερο βαθμό των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

(2) Τα πρόσωπα που απαρτίζουν το Ανώτατο Συμβούλιο και τα πρόσωπα που διορίζονται από αυτό ελέγχονται και τυγχάνουν έγκρισης σε επίπεδο εξουσιοδότησης «άκρως απόρρητο», σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.