Υπηρεσιακός οπλισμός προσωπικού της ΚΥΠ

16.-(1) To προσωπικό της ΚΥΠ δύναται να φέρει υπηρεσιακό οπλισμό για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, προστασίας του και φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΚΥΠ.

(2) Tο προσωπικό της ΚΥΠ εκπαιδεύεται στη χρήση όπλων και οπτικών και ακουστικών μέσων συλλογής πληροφοριών για σκοπούς εκπλήρωσης της αποστολής της.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και σύμφωνα με την παράγραφο (στ) του άρθρου 33, ο Διοικητής ορίζει με κανόνες την έκδοση και χορήγηση αδειών οπλοφορίας και οπλοκατοχής σε μέλη του προσωπικού της ΚΥΠ που εμπίπτουν στις διατάξεις των υποπαραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 13 καθώς επίσης τα κριτήρια και τους όρους χορήγησης αυτών των αδειών.