Ποινικά αδικήματα

30.-(1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, μέλος του προσωπικού της ΚΥΠ το οποίο, με αθέμιτο τρόπο ή χωρίς εξουσιοδότηση, αποκαλύπτει ή κοινοποιεί πληροφορίες ή δεδομένα σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο συνδράμει στη δημοσιοποίηση ή δημοσιοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο διαβαθμισμένα έγγραφα ή στοιχεία που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και τον εξοπλισμό της ΚΥΠ είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει την υποχρέωση εχεμύθειας ή τήρησης του απορρήτου που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει στην ΚΥΠ, εκ προθέσεως ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο ποινές μαζί.