Διαθεσιμότητα μελών του προσωπικού της ΚΥΠ

29.-(1) Σε περίπτωση που διαταχθεί έρευνα για πιθανή διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος εναντίον μέλους του προσωπικού της ΚΥΠ ή με την έναρξη αστυνομικής έρευνας με σκοπό την ποινική δίωξη εναντίον μέλους του προσωπικού της ΚΥΠ, προκειμένου για-

(α) Μέλος του προσωπικού της ΚΥΠ που κατέχει θέση στην ΚΥΠ και εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 13, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (4) του παρόντος άρθρου,

(β) μέλος του προσωπικού της ΚΥΠ που συνήψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών στην ΚΥΠ και εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 13, εφαρμόζονται οι όροι που περιέχονται στο συμβόλαιό του αναφορικά με τη δυνατότητα αναστολής ή/και τερματισμού των υπηρεσιών του, ή

(γ) μέλος της αστυνομίας που παρέχει υπηρεσίες στην ΚΥΠ ή μέλος του στρατού που είναι αποσπασμένο ή τοποθετημένο στην ΚΥΠ και που εμπίπτει στις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 13 αντίστοιχα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου.

(2)(α) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί, εάν το δημόσιο συμφέρον και η κρατική ασφάλεια το απαιτούν, με την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας να αποφασίζει τη διαθεσιμότητα μέλους του προσωπικού της ΚΥΠ κατά τη διάρκεια της έρευνας:

Νοείται ότι η διάρκεια της διαθεσιμότητας στην οποία τίθεται το μέλος του προσωπικού της ΚΥΠ κατά τη διάρκεια της έρευνας, δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες, μπορεί όμως, αν συντρέχει σοβαρός λόγος, να παραταθεί για άλλους τρεις (3) μήνες.

(β) Σε περίπτωση που μετά το τέλος της έρευνας αποφασιστεί η ποινική ή η πειθαρχική δίωξη του μέλους του προσωπικού της ΚΥΠ, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται, αν το δημόσιο συμφέρον το απαιτεί, να το θέσει σε διαθεσιμότητα μέχρι την ολοκλήρωση της υπόθεσης.

(3) Το μέλος του προσωπικού της ΚΥΠ που τίθεται σε διαθεσιμότητα ειδοποιείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, γραπτώς, το συντομότερο δυνατό και καλείται σε ακρόαση σε καθορισμένο χρόνο και τόπο με σκοπό να καταθέσει προφορικώς ή/και γραπτώς ενώπιον του εν λόγω Συμβουλίου τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

(4)(α) Οι εξουσίες, τα προνόμια και τα ωφελήματα του μέλους του προσωπικού της ΚΥΠ που τίθεται σε διαθεσιμότητα αναστέλλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου της διαθεσιμότητάς του.

(β) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται, κατά την κρίση του, να επιτρέψει στο μέλος του προσωπικού της ΚΥΠ να λαμβάνει τουλάχιστον το μισό των απολαβών του:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το μέλος του προσωπικού της ΚΥΠ απαλλαγεί ή από την έρευνα δεν αποδειχτεί πειθαρχική υπόθεση εναντίον του, η διαθεσιμότητα τερματίζεται και το μέλος του προσωπικού της ΚΥΠ δικαιούται ολόκληρο το ποσό των απολαβών τις οποίες θα έπαιρνε αν δεν ετίθετο σε διαθεσιμότητα:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που το μέλος του προσωπικού της ΚΥΠ βρεθεί ένοχο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα του αδικήματός του, κατά πόσο θα επιστραφεί σ’ αυτό οποιοδήποτε μέρος των απολαβών του.

(5) Σε περίπτωση που το μέλος του προσωπικού της ΚΥΠ αποτελεί μέλος της αστυνομίας που παρέχει υπηρεσίες στην ΚΥΠ ή μέλος του στρατού που είναι αποσπασμένο ή τοποθετημένο στην ΚΥΠ, η ΚΥΠ μπορεί δυνάμει του παρόντος Νόμου, αν το δημόσιο συμφέρον το απαιτεί, να ζητήσει από την αρμόδια αρχή όπως, δυνάμει του οικείου νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, το θέσει σε διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια της έρευνας και σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του οικείου νόμου.