Διορισμός, παύση και αντιμισθία Διοικητή και Υποδιοικητών

7.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, διορίζει έναν (1) πολίτη της Δημοκρατίας ως Διοικητή της ΚΥΠ και δύο (2) πολίτες της Δημοκρατίας ως Υποδιοικητές της ΚΥΠ για θητεία που λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, να παύσει τον Διοικητή ή και τους Υποδιοικητές όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο.

(2) Τα πρόσωπα που διορίζονται στη θέση του Διοικητή και των Υποδιοικητών της ΚΥΠ, απαιτείται να κατέχουν, τουλάχιστον, πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητική πείρα στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα και να είναι εγνωσμένου ήθους, κύρους και εντιμότητας.

(3)(α) Στον Διοικητή καταβάλλεται αποζημίωση και ωφελήματα, συμπεριλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, ίσα με αυτά που καταβάλλονται στον Αρχηγό της Αστυνομίας.

(β) Στους Υποδιοικητές καταβάλλεται αποζημίωση και ωφελήματα, συμπεριλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, ίσα με αυτά που καταβάλλονται στον Υπαρχηγό Αστυνομίας.

(4) Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές μπορούν να υποβάλουν οποτεδήποτε παραίτηση, η οποία υποβάλλεται γραπτώς και απευθύνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο.