Διοικητής

8.-(1) Ο Διοικητής-

(α) Προΐσταται της ΚΥΠ∙

(β) διοικεί την ΚΥΠ∙

(γ) καθοδηγεί, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο της ΚΥΠ∙

(δ) είναι απευθείας υπόλογος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας∙

(ε) είναι υπεύθυνος, έναντι του Προέδρου της Δημοκρατίας, για την άσκηση των καθηκόντων και την ορθή εκπλήρωση της αποστολής της ΚΥΠ∙ και

(στ) δύναται, με απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, να ενημερώνει την άτυπη σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας και των Αρχηγών των Κομμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις της ΚΥΠ που άπτονται εξωτερικών και εσωτερικών κινδύνων που αφορούν στην κρατική ασφάλεια και στην κρατική κυριαρχία.

(2) Ο Διοικητής υποβάλλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τουλάχιστον μια (1) φορά τον χρόνο ή εντός οποιασδήποτε άλλης μικρότερης χρονικής περιόδου κριθεί αναγκαίο, έκθεση αναφορικά με τις δραστηριότητες της ΚΥΠ κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου και ενημερώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν τούτο του ζητηθεί ή όταν ο ίδιος κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

(3) Σε περίπτωση συνήθους απουσίας του Διοικητή, για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό ή λόγω ασθενείας ή λόγω άδειας ανάπαυσης, καθήκοντα Διοικητή ασκεί ένας (1) εκ των Υποδιοικητών, τον οποίο ορίζει εκάστοτε ο Διοικητής:

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Διοικητής αδυνατεί, λόγω ασθένειας, να ορίσει έναν (1) εκ των δύο (2) Υποδιοικητών για να ασκεί καθήκοντα Διοικητή τότε αυτός ορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

(4) Σε περίπτωση που ο Διοικητής βρίσκεται σε άδεια, πέραν της συνήθους περιόδου άδειας σύμφωνα με τους κείμενους Νόμους και Κανονισμούς ή σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας του από την Κύπρο ή σε περίπτωση παρατεταμένης άδειας λόγω ασθένειας ή πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή να ασκήσει τις αρμοδιότητές του ως Διοικητής σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προτείνει και το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει έναν (1) εκ των δύο (2) Υποδιοικητών ως προσωρινό Διοικητή για τη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο Διοικητής βρίσκεται σε τέτοια παρατεταμένη αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του:

Νοείται ότι αν οι λόγοι που οδηγούν τον Διοικητή σε αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του δεν είναι προσωρινής φύσεως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο την παύση του και το διορισμό νέου Διοικητή στη θέση του.