Στελέχωση της ΚΥΠ

13.-(1) Το προσωπικό της ΚΥΠ δύναται να αποτελείται από-

(α) Πρόσωπα που κατέχουν θέση στην ΚΥΠ∙

(β) πρόσωπα που συνήψαν σύμβαση παροχής υπηρεσιών στην ΚΥΠ σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος Νόμου∙

(γ) μέλη του στρατού, εν ενεργεία αξιωματικοί ή υπαξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς, τα οποία, κατόπιν απόσπασης ή τοποθέτησής τους στο Υπουργείο Άμυνας, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ΚΥΠ∙ και

(δ) μέλη της αστυνομίας τα οποία, κατόπιν μετάθεσής τους στο Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ΚΥΠ.

(2) Οποιαδήποτε άλλα θέματα αφορούν το προσωπικό της ΚΥΠ ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς ή/και αποφάσεις ή/και διαταγές, συμπεριλαμβανομένων κανόνων και οδηγιών που εκδίδει ο Διοικητής.