Συνεργασία με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

12.-(1) Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου καθώς και οποιοσδήποτε ιδιωτικός φορέας εφαρμόζει τα όσα αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου.

(2) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) οφείλουν όπως μη παρέχουν είτε εκ προθέσεως είτε εξ αμελείας, ψευδείς, ελλιπείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στην ΚΥΠ ή συνδράμουν μη ικανοποιητικά την ΚΥΠ.