Χρόνος υπηρεσίας των μελών του στρατού και της αστυνομίας

23. Ο χρόνος υπηρεσίας των μελών του στρατού που αποσπώνται ή τοποθετούνται στην ΚΥΠ και των μελών της αστυνομίας που παρέχουν υπηρεσίες στην ΚΥΠ θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον Στρατό της Δημοκρατίας ή στην Αστυνομία, αντίστοιχα.